KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
w Warszawie
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-30.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-17.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 1. Strona zawiera mapę dojazdu - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania.
 2. Na stronie znajdują się odnośniki do stron zewnętrznych. Strony te nie są w pełni dostępne cyfrowo.
 3. Niektóre filmy nie posiadaj napisów - do dnia 10 kwietnia 2021 roku zostaną uzupełnione.
 4. Część plików do pobrania (.doc, .pdf) nie jest dostępna cyfrowo - aktualnie trwają prace nad konwersją tych plików do wersji dostępnej cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30.
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2021-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły przy ul. Mandarynki 1

Sposób dojazdu

Dostęp do budynku szkoły znajduje się w środku osiedla, pomiędzy ulicami Jana Rosoła a Franciszka Marii Lanciego, bez możliwości bezpośredniego dojazdu autem. Przy szkole nie ma miejsc parkingowych, w tym dla osób z niepełnosprawnością.

Dojście piesze jest od:

 • ul. Lasek Brzozowy;
 • ul. Rosoła, przejście dla pieszych posiada sygnalizację świetlną oraz dźwiękową. Chodnik dla pieszych ma wydzielony pas dla rowerzystów;
 • ul. Lanciego, przejście dla pieszych nie posiada sygnalizacji świetlnej ani dźwiękowej. Chodnik nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.

Na wskazanych trasach dojścia do budynku szkoły nie występują schody.

Brama główna do szkoły znajduje się od strony ul. Lasek Brzozowy i ma szerokość 290 m, z furtką główną o szerokości 94 cm. Furtka boczna znajduje się od strony ul. Mandarynki i ma szerokość 85 cm. Do drzwi głównych szkoły prowadzą schody o szerokości 370 cm, zjazd dla wózków ma szerokość 85 cm.

Najbliższa stacja metra Natolin znajduje się w odległości do ok. 550 m (dojście ul. Lasek Brzozowy). Nie ma przy niej pochylni ani wind. Stacja metra Natolin od strony południowej w odległości do 800 (przy ul. Belgradzkiej) posiada schody stałe i windę dla osób niepełnosprawnych i dzieci przewożonych w wózku.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 200 m: ul Mandarynki, 600 m: Al. KEN - Metro Natolin.

Wejście do budynku i administracji szkoły

Odległość od bramy głównej do wejścia głównego szkoły wynosi 55 m.

Wejście do szkoły jest oznakowane, znajduje się na poziomie 0,5 (od strony szatni) i poziomie 1 (dyrekcja, sekretariat, administracja). Do wejścia prowadzą schody stałe oraz boczny podjazd dla wózków o szerokości 85 cm. Wejście do szkoły jest przez wiatrołap i jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone, jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, utrudnienia z powodu progu).

Sekretariat szkoły wyposażony jest w drzwi jednoskrzydłowe i jest trudno dostępny dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 80 cm, brak progów) – możliwość obsługi interesanta przez pracownika sekretariatu przed drzwiami sekretariatu.

W budynku nie ma wind, pochylni, platform, szkoła dysponuje schodołazem.

Dostęp do pomieszczeń na poziomach 1, 2 oraz szatni, sal integracji sensorycznej, sali gimnastycznej z zapleczem na poziomie -1 wyłącznie schodami stałymi.

Szkoła nie posiada informacji głosowych, brak tłumacza języka migowego oraz oznaczeń brajlowskich.

Funkcję Koordynatora ds. dostępności architektonicznej SP 330 pełni Pani Urszula Strusińska - Kierownik Gospodarczy.

 

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.