Aby zmienić wielkość czcionki oraz kontrast strony kliknij przyciski po prawej
x A A
A A A

Ewaluacja wewnętrzna 2016/2017 

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 330

im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Warszawie

w roku szkolnym 2016/2017

 

 

Przedmiotem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/2017 były poddane trzy obszary:
 

 

I. Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych poprzez uzyskanie informacji na temat skuteczności prowadzonych prelekcji   i zajęć w ramach Szkolnego Systemu Bezpieczeństwa;
 

II. Sposób realizacji zadań z zakresu upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci w szkole podstawowej – określenie stanu zainteresowania czytelnictwem wśród uczniów klas I-III, podniesienie kompetencji czytelniczych poprzez organizacje konkursów, uczestnictwo w ogólnopolskich programach czytelniczych;
 

III. Ewaluacja wewnętrzna przeprowadzona wspólnie z pracownikami szkoły poprzez włączenie wszystkich nauczycieli oraz personelu niepedagogicznego w proces ewaluacji wewnętrznej.

 

Sposób realizacji: ankiety przeprowadzone w okresie kwiecień – maj 2017 r.  wśród uczniów klas piątych i szóstych i ich rodziców oraz nauczycieli klas I-III, wychowawców klas V-VI i  personelu niepedagogicznego.

 

Wyniki ewaluacji wewnętrznej wraz z wnioskami zostały opracowane na podstawie anonimowych ankiet przeprowadzonych wśród ww. osób,  obserwacji 38 zajęć lekcyjnych w klasach 0-VI. Pytania zawarte w ankietach opracowane zostały przez zespół ds. ewaluacji wewnętrznej w osobach: Pani Magdalena Kaleta, Pani Natasza Kubarek, Pani Kinga Białowąs  i Pani Iwona Rek, przeprowadzone zgodnie z harmonogramem badania.

 

 

Wyniki:

 


I. Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych poprzez uzyskanie informacji na temat skuteczności prowadzonych prelekcji  i zajęć w ramach Szkolnego Systemu Bezpieczeństwa.

 

Uczniowie klas piątych i szóstych (129) wyrazili pozytywne zainteresowanie zajęciami warsztatowymi prowadzonymi przez psychologów szkolnych. Większość uczniów (85/129) stwierdziła, że zajęcia podobały się, 62/129 uważa, że pomogły im w poprawieniu  relacji rówieśniczych. 89 ze 129 ankietowanych uczniów wykorzysta  wiedzę  nt. tolerancji, radzenia sobie z agresją i współpracy  z rówieśnikami w praktyce. Uczniowie (72/129)  stwierdzają, że tematyka zajęć była odpowiednia, a najciekawsze tematy to: Moje mocne strony oraz Bądź kumplem, nie dokuczaj. 52/129 wskazuje na rozszerzenie zakresu zajęć,  bez podania tematyki.

Połowa  z 78 ankietowanych rodziców  uczniów klas piątych i szóstych zapoznała się z tematami zajęć warsztatowych zawartymi w Szkolnym Systemie Bezpieczeństwa poprzez stronę internetową szkoły, tablice ogłoszeń, informacje ustne od swoich dzieci i wyraża chęć kontynuacji w roku szkolnym 2017/2018.  67 z 78 rodziców uważa, że dzieciom są one bardzo potrzebne.

Ankietowani wychowawcy klas piątych i szóstych systematycznie  w roku szkolnym 2016/2017 prowadzili zajęcia warsztatowe zgodne z zapisami Szkolnego Systemu Bezpieczeństwa. Potwierdzają to również  w ankietach anonimowych uczniowie dla których zajęciami   najbardziej atrakcyjnymi były: Moje mocne strony, Bądź kumplem, nie dokuczaj. Zdaniem wychowawców należy rozszerzyć tematykę zajęć  o zagadnienia związane z rozwiązywaniem konfliktów rówieśniczych. Wszyscy  wychowawcy (7/7) są zdania, że pomoc psychologów jest prowadzona w wystarczającym zakresie, a w sytuacji wychowawczo trudnej  uzyskują pomoc. Wychowawcy klas  oczekują pomocy psychologów oraz wsparcia podczas rozmów z rodzicami uczniów i  zebrań.

Połowa ankietowanych pracowników niepedagogicznych (4/7) stwierdza, że podczas sytuacji trudnych z udziałem uczniów  reakcja nauczycieli i specjalistów była natychmiastowa i zazwyczaj skuteczna.

 

II. Sposób realizacji zadań z zakresu upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci w szkole podstawowej – określenie stanu zainteresowania czytelnictwem wśród uczniów klas I-III, podniesienie kompetencji czytelniczych poprzez organizacje konkursów, uczestnictwo w ogólnopolskich programach czytelniczych.

 

Wszyscy (24) ankietowani nauczyciele klas 0-3  wskazali różne metody promowania czytelnictwa wykorzystywane w codziennej pracy. Połowa wychowawców uczestniczy  w akcjach biblioteki lub zachęca dzieci do jej odwiedzenia, promuje czytelnictwo poprzez codzienne głośne czytanie. Zdecydowana większość nauczycieli przeprowadza swobodne pogadanki, ustala myśl przewodnią książki, ilustruje utwory oraz określa czas i miejsce akcji podczas pracy z lekturą, wykorzystuje burzę mózgów (23/24)    i projektowanie okładki książki (22/24) jako podstawowe metody. Połowa nauczycieli układa z uczniami plany wydarzeń,  przygotowuje z uczniami przedstawienia lub tworzy twórcze zakończenia przeczytanych książek.

W zdecydowanej większości klas występuje kącik książki (20/24). W  połowie klas dzieci prowadzą dzienniczki lektur, w  pozostałych klasach nauczyciele nie prowadzą ich z przyczyn obiektywnych (trudności w klasach specjalnych, uczniowie, którzy jeszcze nie piszą i nie czytają samodzielnie w zerówkach i klasach pierwszych). Zdecydowana większość nauczycieli  odpowiedziała, że  zasoby szkolne w bibliotece są wystarczające (18/24). Do częstego  korzystania z biblioteki  zachęca zdecydowana większość wychowawców klas I-III.  

W zaproponowanych przez bibliotekę szkolną  zajęciach/ spotkaniach / warsztatach/ wyjściach  zdecydowana większość odpowiedziała, że klasa wzięła udział w piątkowych  spotkaniach „Mądra szkoła czyta dzieciom” (18/24).  W zaproponowanych przez bibliotekę szkolną  akcjach czytelniczych zdecydowana większość (18/24) odpowiedziała, że klasa wzięła udział w Międzynarodowym Dniu Postaci z Bajek 4.11.2016 r. i Światowym Dniu Książki 19-21.04.2017 r. (17/24)  oraz Międzynarodowym Dniu Książkowego Misia 14.10.2016 r.(13/24).

W akcjach promujących książkę i bibliotekę zaproponowanych przez bibliotekę szkolną połowa  wychowawców odpowiedziała, że klasa wzięła udział w akcji „Wypożycz książkę na ferie zimowe”(13/24), „Wypożycz książkę nie tylko na święta”(12/24) oraz w „Co można robić w bibliotece?” (12/24). Mniejszą popularnością cieszyły się konkursy czytelnicze i wystawy tematyczne, wzięła w nich udział mała liczba klas.

Na temat uzyskiwania informacji o zajęciach/spotkaniach/warsztatach/wyjściach/akcjach czytelniczych zdecydowana większość (23/24) odpowiedziała,  że informację uzyskiwali z dziennika  Librus,  połowa wychowawców  z  informacji na tablicy informacyjnej na korytarzu szkolnym (14/24), bezpośrednio od nauczyciela bibliotekarza (12/24) i od kolegi, koleżanki  (12/24). Zdaniem nauczycieli największym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyły się akcje, warsztaty, spotkania i konkursy np. spotkanie z pisarką  (5/24); dzień postaci z bajek (3/23); warsztaty czytelnicze (3/24); dzień książkowego misia (3/24).

 

III. Ewaluacja wewnętrzna przeprowadzona wspólnie z pracownikami szkoły poprzez włączenie wszystkich nauczycieli oraz personelu niepedagogicznego w proces ewaluacji wewnętrznej.

 

W ewaluację wewnętrzną zaangażowana była większość  nauczycieli, szczególnie wychowawców klas I-III i V-VI oraz grupa pracowników niepedagogicznych. Badania były anonimowe.

 

Wnioski końcowe:

 

1. Kontynuacja działań zawartych w Szkolnym Systemie Bezpieczeństwa, szczególnie zajęć prowadzonych przez psychologów szkolnych  i wychowawców wśród uczniów klas IV-VII.
 

2.   Zamieszczenie  dodatkowych informacji na temat zajęć (Szkolny System Bezpieczeństwa) dla rodziców i uczniów w systemie dziennika Librus.
 

3.   Skuteczne działania nauczycieli bibliotekarzy oraz wychowawców utrzymujące wysoki poziom czytelnictwa wśród uczniów klas I-III.
 

4. Zaangażowanie wszystkich nauczycieli w ewaluację wewnętrzną oraz  większości  pracowników niepedagogicznych. 

 

 

 

  

Kalendarium

Zobacz również:

 

 

 

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/program-wars-i-sawa/logowis_230x80.jpg

 


 

      
 

        

 

       

 
        

  

      

 

      
 

 

Naszą stronę od 2017-10-11 odwiedziło: 55632 osób.