Aby zmienić wielkość czcionki oraz kontrast strony kliknij przyciski po prawej
x A A
A A A

Ewaluacja wewnętrzna 2017/2018 

Ewaluacja wewnętrzna przeprowadzona

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania

w Warszawie, ul. Mandarynki 1 w roku szkolnym 2017/2018 w obszarze:

 

 

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone  w podstawie programowej.

 

 

 1. Cel ewaluacji
 1. Realizacja podstawy programowej z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego;
 1. Cele szczegółowe:
 • Doświadczenia przez zabawę, wykonywanie eksperymentów naukowych, eksplorację, przeprowadzanie badań, rozwiązywanie problemów w zakresie adekwatnym do możliwości i potrzeb rozwojowych na danym etapie  oraz z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego dziecka (klasy I-III);
 • Praca z uczniem zdolnym (klasy I-VII);
 • Realizacja działań i zadań opracowanych przez szkołę w obszarze bezpieczeństwa w Internecie (klasy V-VII).

 

Wyniki ewaluacji wewnętrznej wraz z wnioskami zostały opracowane na podstawie anonimowych ankiet przeprowadzonych wśród uczniów klas V, VI,VII, wywiadu z nauczycielami szkoły oraz obserwacji 20 zajęć lekcyjnych w klasach I -VII.

 

Pytania zawarte w ankietach dla uczniów  i wywiadach dla nauczycieli opracowane zostały przez zespół ds. ewaluacji wewnętrznej w osobach: Pan Witold Dudziński, Pani Iwona Rek, Pani Grażyna Tomasik. Ankiety zostały przeprowadzone zgodnie z harmonogramem badania.

 

Wyniki badania:

 

Nauczyciele (14) edukacji wczesnoszkolnej, wypowiadając się w anonimowej ankiecie nt.: przeprowadzania na zajęciach szkolnych doświadczeń przez zabawę, wykonywania eksperymentów naukowych, eksploracji, przeprowadzania badań, rozwiązywania problemów   w zakresie adekwatnym do możliwości i potrzeb rozwojowych na danym etapie  oraz z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego dziecka (klasy I-III)  wskazali następujące odpowiedzi:

 

Czy Pani/Pan przeprowadza w klasie eksperymenty? Jeśli tak to jakie?

 

 • zmiana cieczy w ciała stałe - 3
 • pompowanie balona sodą i octem - 3
 • fluor – ochrona zębów - 3
 • zabarwianie wody bibułą - 2
 • co jest cięższe kg cukru czy kg pierza?- 2
 • barwienie soli - 1
 • uciekający pieprz - 1
 • mieszanie kolorów - 1
 • budowanie baterii z cytryny – czy owoce i warzywa tworzą prąd? - 1
 • co przewodzi prąd? – sprawdzanie różnych materiałów -1
 • wpływ cukru na organizm człowieka - 1
 • chemiczne jajo (soda, ocet, olej, barwnik) - 1
 • co pływa w wodzie a co tonie? - 1
 • co otrzymamy gdy zmieszamy ciecze w różnej gęstości? - 1
 • jak zbudować obwód elektryczny, wykorzystując cytryny? - 1
 • jak powstaje dźwięk? - 1
 • jak oczyścić brudną wodę? - 1
 • obieg wody w przyrodzie- 1
 • światło - 1
 • dźwięk - 1
 • pole magnetyczne -1
 • prąd elektryczny – przewodzenie - 1
 • gęstość - 1
 • czy lód tonie? - 1
 • jak działa detergent na powierzchni wody? - 3
 • zamarzanie wody – rozsadzanie naczynia - 1
 • do czego potrzebny jest tlen? - 1
 • jajko w occie - 1
 • czy cola jest zdrowa dla zębów? (jajko w coli) - 1
 • eksperymenty z lodem - 2
 • właściwości tkanin - 2
 • prąd – połączenia równoległe i szeregowe - 2
 • jak działa pasta z fluorem na skorupkę jajka? - 1
 • krystalizacja soli - 1
 • topnienie lodu, parowanie wody - 1
 • zachowanie płomienia bez dopływu tlenu - 1
 •  

Czy Pani/Pan przeprowadza w klasie doświadczenia? Jeśli tak to jakie? (podaj zagadnienie/tematy)

 

 • fasola na gazie – znaczenie wody dla rośliny - 1
 • jakie kroki stawia niedźwiedź? - 1
 • dlaczego mam katar? Jak rozprzestrzeniają się zarazki i bakterie - 1
 • stany skupienia wody - 1
 • jak możemy coś zmierzyć - 1
 • dlaczego klimat się ociepla? (mierzenie temperatury termometrem w słoiku i bez słoika), różnica temperatur - 2
 • fasola z dostępem światła i bez dostępu (wzrost) - 1
 • topnienie śniegu – co przyspiesza, zanieczyszczenia - 1
 • wiatr, przenoszenie nasion - 1
 • rozprzestrzenianie się wirusów w powietrzu (kropelki wody z rozpylacza) sposoby zabezpieczania  - 2
 • co stanie się z lodem posypanym solą? - 1
 • jak można zauważyć pole magnetyczne? - 1
 • doświadczenia z jajkiem (trzy pojemniki: pasta, ocet, bez)
 • doświadczenie z balonem (elektryzuje się) - 3
 • warsztaty naukowe „Młodzi Odkrywcy” – tematy: optyka, odczyn – kwaśne czy zasadowe, luminescencja, powietrze i jego skład, techniki daktyloskopijne – odciski palców, aerodynamika, stany skupienia wody, rozwój rośliny, elektryzowanie się bursztynu, rozchodzenie się dźwięku - 5
 • hodowla fasoli rzeżuchy, czy tlen potrzebny jest do spalania? -  3
 • jak działa prąd? – budowanie układów - 1
 • jak działa wulkan?  - 1
 • doświadczenie ze świecą i słoikiem – powietrze - 1
 • objętość wody i lodu - 1
 • do czego potrzebny jest tlen ? - 1
 • czy cola jest zdrowa dla zębów?

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (14)  wypowiadając się na temat pracy z uczniem zdolnym, wskazali następujące sposoby wspomagania dziecka uzdolnionego/zdolnego:

 

 • Angażowanie w różne konkursy szkolne i pozaszkolne  - 7
 • Przygotowanie dodatkowych kart pracy - 2
 • Proponowanie dodatkowych lektur dla dzieci - 1
 • Trudniejsze teksty do czytania - 2
 • Dodatkowe zadania do wykonania  wykraczające poza podstawę programową- 5
 • przygotowanie dodatkowego materiału edukacyjnego zgodnego z zainteresowaniami ucznia - 1
 • możliwość podzielenia się swoimi dodatkowymi zdolnościami z resztą klasy - 1
 • dziecko może tłumaczyć innemu dziecku (lub całej klasie), wspomagać w wykonywaniu zadań - 1
 • dodatkowe zadania (dla chętnych uczniów) wykraczające poza podstawę programową - 1
 • zajęcia dla uczniów zdolnych z opinią - 1
 • diagnoza zdolności i motywowanie rodziców do uzyskania opinii, wskazywanie kierunku rozwoju - 1
 • motywowanie, docenianie, wzmacnianie słowem - 1
 • prowadzenie zajęć dla uczniów zdolnych - 1
 • propagowanie samodzielnie pogłębianej wiedzy poprzez korzystanie z zasobów multimedialnych - 1
 • motywowanie do poszerzenia wiedzy i umiejętności (z różnych źródeł) - 1
 • dodatkowe, trudniejsze ćwiczenia – 1

 

Nauczycieli klas IV-VII, podczas wywiadu, wskazali na podobne sposoby wspomagania ucznia zdolnego:

 

 • dostosowanie zadań do potrzeb dziecka zdolnego
 • dodatkowe karty pracy
 • dodatkowe zajęcia
 • forum naukowe
 • udział w przedstawieniach
 • przygotowanie  dodatkowych materiałów
 • udział w konkursach, olimpiadach, prezentacjach
 • koła zainteresowania
 • spotkania poza szkołą: zielone lekcje w ramach innowacji, kluby sportowe, Uniwersytet Dzieci.

 

Odnosząc się do realizacji działań i zadań opracowanych przez szkołę w obszarze bezpieczeństwa w Internecie (klasy V-VII) stwierdza się,  iż w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły na rok szkolny 2017/2018 uwzględniono zajęcia na temat bezpieczeństwa w Internecie oraz odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych. Odbyły się one w formie realizacji odpowiednich programów edukacyjnych (Cyfrowo bezpieczni, Tydzień bezpiecznego Internetu, Szkoła programuje) pogadanek, lekcji wychowawczych, rozmów, na których omówiono m.in. zabezpieczenia komputerów, uwrażliwienie uczniów na przykłady niebezpiecznych zachowań w Internecie, zamieszczanie odpowiednich materiałów multimedialnych, wypowiadanie się na forach dyskusyjnych.

 

W klasach piątych, szóstych oraz siódmych przeprowadzono wśród uczniów anonimową ankietę na temat  korzystania z Internetu. Zbiorcze wyniki ankiet prezentują się w sposób następujący:

 

 

Pytania i odpowiedzi

5a

22/

24

5b

19/

25

5c

13/

16

5d

18/

21

5e

21/

24

6a

16/

23

6b

22/

26

7a

20/

22

7b

25/

26

7c

14/

19

7d

13/

16

Razem

203/242

%

84/

100

Jak często korzystasz z Internetu?

 

 

 

 

 

 

 

 

Codziennie

19

18

9

16

18

15

22

20

24

14

13

188

93

Raz w tygodniu

3

1

2

0

2

0

0

0

1

0

0

    9

 4

Bardzo rzadko

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

    2

1

Nigdy

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

    1

0,5

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Ile czasu spędzasz w Internecie (zarówno przez komputer jak i telefon)?

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie korzystam

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

  1

0,5

Kilka/kilkanaście minut

5

8

0

4

3

2

8

1

1

3

0

35

17

Około godziny

11

8

5

6

7

7

6

7

8

6

6

77

38

Od 2 do 5 godzin

6

1

7

6

9

6

7

11

12

3

2

70

35

Więcej

0

1

0

1

2

1

0

1

2

2

5

15

  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy rozmawiasz z rodzicami/opiekunami o tym, co robisz w Internecie?

 

 

 

 

 

 

 

 

Bardzo często

1

2

1

2

1

0

5

4

4

1

0

21

10

Często

6

0

4

2

5

3

6

3

4

2

0

35

17

Od czasu do czasu

5

9

4

6

7

5

7

6

7

4

5

65

32

Rzadko

9

7

2

5

6

7

2

5

11

4

4

62

30

Nigdy

1

1

2

3

2

1

1

2

2

2

4

21

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy posiadasz wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z Internetu?

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

22

19

13

18

21

16

21

19

21

14

13

197

97

Nie

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skąd posiadasz wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z Internetu? (wielokrotny wybór)

 

 

 

 

 

 

 

 

Od nauczycieli

15

7

7

7

13

12

9

13

15

9

5

112

55

Od rodziców

16

9

10

13

4

11

13

11

8

5

4

104

51

Z innych źródeł

3

2

4

6

4

7

7

6

9

4

6

  58

29

 

 

Odnosząc się do wyników ewaluacji wewnętrznej w zakresie realizacji doświadczeń przez zabawę, wykonywania eksperymentów naukowych, eksploracji, przeprowadzania badań, rozwiązywania problemów w zakresie adekwatnym do możliwości i potrzeb rozwojowych na danym etapie  oraz z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego dziecka (klasy I-III) należy wskazać, że nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej na zajęciach przeprowadzają z udziałem uczniów proste i dostosowane dla wieku i potrzeb dzieci doświadczenia i eksperymenty związane z realizacją podstawy programowej.

 Z anonimowych ankiet nauczycieli wynika, że lekcje są dość często urozmaicane i wzbogacane pokazami, ciekawymi eksperymentami, co w sposób wymierny przekłada się na atrakcyjność zajęć oraz rozbudzanie ciekawości u najmłodszych.

Wniosek:

 • Zapewnić większą różnorodność i częstotliwość przeprowadzanych doświadczeń i eksperymentów.

 

Odnosząc się do wyników ewaluacji wewnętrznej w zakresie: Praca z uczniem zdolnym (klasy I-VII) należy stwierdzić, że praca z uczniem zdolnym bądź wykazującym zdolności w jednej lub kilku dziedzinach kształtuje się na dość dobrym poziomie. Większość nauczycieli rozwija  zdolności uczniów na zajęciach, podczas wyjść i wycieczek.

 

Wniosek:

 

 • Rozwijanie pasji, zdolności i zainteresowań uczniów w formie ciekawych zajęć (innowacje,  metoda projektów) przy większym zaangażowaniu nauczycieli np. w formie wolontariatu;

 

Odnosząc się do wyników ewaluacji wewnętrznej w zakresie: Realizacja działań i zadań opracowanych przez szkołę w obszarze bezpieczeństwa w Internecie (klasy V-VII) stwierdza się, że wszyscy ankietowani uczniowie korzystają z Internetu w różnym zakresie czasu. Zdecydowana większość uczniów naszej szkoły zdaje sobie sprawę z zagrożeń wynikających z korzystania zasobów internetowych, o których jest informowana zarówno przez rodziców jak i przez nauczycieli.

 

Wniosek:

 

 • Intensywna praca nauczycieli i specjalistów nad wdrażaniem programów nt. bezpieczeństwa w Internecie. Wdrażanie cyklu pogadanek i zajęć na tematy związane z Internetem w ramach Szkolnego Systemu Bezpieczeństwa.

 

Wyniki badania wraz z wnioskami i rekomendacjami opracował zespół  ds. ewaluacji wewnętrznej:

 

Witold Dudziński

 

Iwona Rek

 

Grażyna Tomasik

 

 

 

 

  

 

Kalendarium

Zobacz również:

 

 

 

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/program-wars-i-sawa/logowis_230x80.jpg

 


 

      
 

        

 

       

 
        

  

      

 

      
 

 

Naszą stronę od 2017-10-11 odwiedziło: 55605 osób.