Aby zmienić wielkość czcionki oraz kontrast strony kliknij przyciski po prawej
x A A
A A A

Ewaluacja wewnętrzna 2017/2018 

Ewaluacja wewnętrzna przeprowadzona

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania

w Warszawie, ul. Mandarynki 1 w roku szkolnym 2017/2018 w obszarze:

 

 

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone  w podstawie programowej.

 

 

 1. Cel ewaluacji
 1. Realizacja podstawy programowej z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego;
 1. Cele szczegółowe:
 • Doświadczenia przez zabawę, wykonywanie eksperymentów naukowych, eksplorację, przeprowadzanie badań, rozwiązywanie problemów w zakresie adekwatnym do możliwości i potrzeb rozwojowych na danym etapie  oraz z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego dziecka (klasy I-III);
 • Praca z uczniem zdolnym (klasy I-VII);
 • Realizacja działań i zadań opracowanych przez szkołę w obszarze bezpieczeństwa w Internecie (klasy V-VII).

 

Wyniki ewaluacji wewnętrznej wraz z wnioskami zostały opracowane na podstawie anonimowych ankiet przeprowadzonych wśród uczniów klas V, VI,VII, wywiadu z nauczycielami szkoły oraz obserwacji 20 zajęć lekcyjnych w klasach I -VII.

 

Pytania zawarte w ankietach dla uczniów  i wywiadach dla nauczycieli opracowane zostały przez zespół ds. ewaluacji wewnętrznej w osobach: Pan Witold Dudziński, Pani Iwona Rek, Pani Grażyna Tomasik. Ankiety zostały przeprowadzone zgodnie z harmonogramem badania.

 

Wyniki badania:

 

Nauczyciele (14) edukacji wczesnoszkolnej, wypowiadając się w anonimowej ankiecie nt.: przeprowadzania na zajęciach szkolnych doświadczeń przez zabawę, wykonywania eksperymentów naukowych, eksploracji, przeprowadzania badań, rozwiązywania problemów   w zakresie adekwatnym do możliwości i potrzeb rozwojowych na danym etapie  oraz z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego dziecka (klasy I-III)  wskazali następujące odpowiedzi:

 

Czy Pani/Pan przeprowadza w klasie eksperymenty? Jeśli tak to jakie?

 

 • zmiana cieczy w ciała stałe - 3
 • pompowanie balona sodą i octem - 3
 • fluor – ochrona zębów - 3
 • zabarwianie wody bibułą - 2
 • co jest cięższe kg cukru czy kg pierza?- 2
 • barwienie soli - 1
 • uciekający pieprz - 1
 • mieszanie kolorów - 1
 • budowanie baterii z cytryny – czy owoce i warzywa tworzą prąd? - 1
 • co przewodzi prąd? – sprawdzanie różnych materiałów -1
 • wpływ cukru na organizm człowieka - 1
 • chemiczne jajo (soda, ocet, olej, barwnik) - 1
 • co pływa w wodzie a co tonie? - 1
 • co otrzymamy gdy zmieszamy ciecze w różnej gęstości? - 1
 • jak zbudować obwód elektryczny, wykorzystując cytryny? - 1
 • jak powstaje dźwięk? - 1
 • jak oczyścić brudną wodę? - 1
 • obieg wody w przyrodzie- 1
 • światło - 1
 • dźwięk - 1
 • pole magnetyczne -1
 • prąd elektryczny – przewodzenie - 1
 • gęstość - 1
 • czy lód tonie? - 1
 • jak działa detergent na powierzchni wody? - 3
 • zamarzanie wody – rozsadzanie naczynia - 1
 • do czego potrzebny jest tlen? - 1
 • jajko w occie - 1
 • czy cola jest zdrowa dla zębów? (jajko w coli) - 1
 • eksperymenty z lodem - 2
 • właściwości tkanin - 2
 • prąd – połączenia równoległe i szeregowe - 2
 • jak działa pasta z fluorem na skorupkę jajka? - 1
 • krystalizacja soli - 1
 • topnienie lodu, parowanie wody - 1
 • zachowanie płomienia bez dopływu tlenu - 1
 •  

Czy Pani/Pan przeprowadza w klasie doświadczenia? Jeśli tak to jakie? (podaj zagadnienie/tematy)

 

 • fasola na gazie – znaczenie wody dla rośliny - 1
 • jakie kroki stawia niedźwiedź? - 1
 • dlaczego mam katar? Jak rozprzestrzeniają się zarazki i bakterie - 1
 • stany skupienia wody - 1
 • jak możemy coś zmierzyć - 1
 • dlaczego klimat się ociepla? (mierzenie temperatury termometrem w słoiku i bez słoika), różnica temperatur - 2
 • fasola z dostępem światła i bez dostępu (wzrost) - 1
 • topnienie śniegu – co przyspiesza, zanieczyszczenia - 1
 • wiatr, przenoszenie nasion - 1
 • rozprzestrzenianie się wirusów w powietrzu (kropelki wody z rozpylacza) sposoby zabezpieczania  - 2
 • co stanie się z lodem posypanym solą? - 1
 • jak można zauważyć pole magnetyczne? - 1
 • doświadczenia z jajkiem (trzy pojemniki: pasta, ocet, bez)
 • doświadczenie z balonem (elektryzuje się) - 3
 • warsztaty naukowe „Młodzi Odkrywcy” – tematy: optyka, odczyn – kwaśne czy zasadowe, luminescencja, powietrze i jego skład, techniki daktyloskopijne – odciski palców, aerodynamika, stany skupienia wody, rozwój rośliny, elektryzowanie się bursztynu, rozchodzenie się dźwięku - 5
 • hodowla fasoli rzeżuchy, czy tlen potrzebny jest do spalania? -  3
 • jak działa prąd? – budowanie układów - 1
 • jak działa wulkan?  - 1
 • doświadczenie ze świecą i słoikiem – powietrze - 1
 • objętość wody i lodu - 1
 • do czego potrzebny jest tlen ? - 1
 • czy cola jest zdrowa dla zębów?

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (14)  wypowiadając się na temat pracy z uczniem zdolnym, wskazali następujące sposoby wspomagania dziecka uzdolnionego/zdolnego:

 

 • Angażowanie w różne konkursy szkolne i pozaszkolne  - 7
 • Przygotowanie dodatkowych kart pracy - 2
 • Proponowanie dodatkowych lektur dla dzieci - 1
 • Trudniejsze teksty do czytania - 2
 • Dodatkowe zadania do wykonania  wykraczające poza podstawę programową- 5
 • przygotowanie dodatkowego materiału edukacyjnego zgodnego z zainteresowaniami ucznia - 1
 • możliwość podzielenia się swoimi dodatkowymi zdolnościami z resztą klasy - 1
 • dziecko może tłumaczyć innemu dziecku (lub całej klasie), wspomagać w wykonywaniu zadań - 1
 • dodatkowe zadania (dla chętnych uczniów) wykraczające poza podstawę programową - 1
 • zajęcia dla uczniów zdolnych z opinią - 1
 • diagnoza zdolności i motywowanie rodziców do uzyskania opinii, wskazywanie kierunku rozwoju - 1
 • motywowanie, docenianie, wzmacnianie słowem - 1
 • prowadzenie zajęć dla uczniów zdolnych - 1
 • propagowanie samodzielnie pogłębianej wiedzy poprzez korzystanie z zasobów multimedialnych - 1
 • motywowanie do poszerzenia wiedzy i umiejętności (z różnych źródeł) - 1
 • dodatkowe, trudniejsze ćwiczenia – 1

 

Nauczycieli klas IV-VII, podczas wywiadu, wskazali na podobne sposoby wspomagania ucznia zdolnego:

 

 • dostosowanie zadań do potrzeb dziecka zdolnego
 • dodatkowe karty pracy
 • dodatkowe zajęcia
 • forum naukowe
 • udział w przedstawieniach
 • przygotowanie  dodatkowych materiałów
 • udział w konkursach, olimpiadach, prezentacjach
 • koła zainteresowania
 • spotkania poza szkołą: zielone lekcje w ramach innowacji, kluby sportowe, Uniwersytet Dzieci.

 

Odnosząc się do realizacji działań i zadań opracowanych przez szkołę w obszarze bezpieczeństwa w Internecie (klasy V-VII) stwierdza się,  iż w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły na rok szkolny 2017/2018 uwzględniono zajęcia na temat bezpieczeństwa w Internecie oraz odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych. Odbyły się one w formie realizacji odpowiednich programów edukacyjnych (Cyfrowo bezpieczni, Tydzień bezpiecznego Internetu, Szkoła programuje) pogadanek, lekcji wychowawczych, rozmów, na których omówiono m.in. zabezpieczenia komputerów, uwrażliwienie uczniów na przykłady niebezpiecznych zachowań w Internecie, zamieszczanie odpowiednich materiałów multimedialnych, wypowiadanie się na forach dyskusyjnych.

 

W klasach piątych, szóstych oraz siódmych przeprowadzono wśród uczniów anonimową ankietę na temat  korzystania z Internetu. Zbiorcze wyniki ankiet prezentują się w sposób następujący:

 

 

Pytania i odpowiedzi

5a

22/

24

5b

19/

25

5c

13/

16

5d

18/

21

5e

21/

24

6a

16/

23

6b

22/

26

7a

20/

22

7b

25/

26

7c

14/

19

7d

13/

16

Razem

203/242

%

84/

100

Jak często korzystasz z Internetu?

 

 

 

 

 

 

 

 

Codziennie

19

18

9

16

18

15

22

20

24

14

13

188

93

Raz w tygodniu

3

1

2

0

2

0

0

0

1

0

0

    9

 4

Bardzo rzadko

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

    2

1

Nigdy

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

    1

0,5

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Ile czasu spędzasz w Internecie (zarówno przez komputer jak i telefon)?

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie korzystam

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

  1

0,5

Kilka/kilkanaście minut

5

8

0

4

3

2

8

1

1

3

0

35

17

Około godziny

11

8

5

6

7

7

6

7

8

6

6

77

38

Od 2 do 5 godzin

6

1

7

6

9

6

7

11

12

3

2

70

35

Więcej

0

1

0

1

2

1

0

1

2

2

5

15

  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy rozmawiasz z rodzicami/opiekunami o tym, co robisz w Internecie?

 

 

 

 

 

 

 

 

Bardzo często

1

2

1

2

1

0

5

4

4

1

0

21

10

Często

6

0

4

2

5

3

6

3

4

2

0

35

17

Od czasu do czasu

5

9

4

6

7

5

7

6

7

4

5

65

32

Rzadko

9

7

2

5

6

7

2

5

11

4

4

62

30

Nigdy

1

1

2

3

2

1

1

2

2

2

4

21

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy posiadasz wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z Internetu?

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

22

19

13

18

21

16

21

19

21

14

13

197

97

Nie

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skąd posiadasz wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z Internetu? (wielokrotny wybór)

 

 

 

 

 

 

 

 

Od nauczycieli

15

7

7

7

13

12

9

13

15

9

5

112

55

Od rodziców

16

9

10

13

4

11

13

11

8

5

4

104

51

Z innych źródeł

3

2

4

6

4

7

7

6

9

4

6

  58

29

 

 

Odnosząc się do wyników ewaluacji wewnętrznej w zakresie realizacji doświadczeń przez zabawę, wykonywania eksperymentów naukowych, eksploracji, przeprowadzania badań, rozwiązywania problemów w zakresie adekwatnym do możliwości i potrzeb rozwojowych na danym etapie  oraz z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego dziecka (klasy I-III) należy wskazać, że nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej na zajęciach przeprowadzają z udziałem uczniów proste i dostosowane dla wieku i potrzeb dzieci doświadczenia i eksperymenty związane z realizacją podstawy programowej.

 Z anonimowych ankiet nauczycieli wynika, że lekcje są dość często urozmaicane i wzbogacane pokazami, ciekawymi eksperymentami, co w sposób wymierny przekłada się na atrakcyjność zajęć oraz rozbudzanie ciekawości u najmłodszych.

Wniosek:

 • Zapewnić większą różnorodność i częstotliwość przeprowadzanych doświadczeń i eksperymentów.

 

Odnosząc się do wyników ewaluacji wewnętrznej w zakresie: Praca z uczniem zdolnym (klasy I-VII) należy stwierdzić, że praca z uczniem zdolnym bądź wykazującym zdolności w jednej lub kilku dziedzinach kształtuje się na dość dobrym poziomie. Większość nauczycieli rozwija  zdolności uczniów na zajęciach, podczas wyjść i wycieczek.

 

Wniosek:

 

 • Rozwijanie pasji, zdolności i zainteresowań uczniów w formie ciekawych zajęć (innowacje,  metoda projektów) przy większym zaangażowaniu nauczycieli np. w formie wolontariatu;

 

Odnosząc się do wyników ewaluacji wewnętrznej w zakresie: Realizacja działań i zadań opracowanych przez szkołę w obszarze bezpieczeństwa w Internecie (klasy V-VII) stwierdza się, że wszyscy ankietowani uczniowie korzystają z Internetu w różnym zakresie czasu. Zdecydowana większość uczniów naszej szkoły zdaje sobie sprawę z zagrożeń wynikających z korzystania zasobów internetowych, o których jest informowana zarówno przez rodziców jak i przez nauczycieli.

 

Wniosek:

 

 • Intensywna praca nauczycieli i specjalistów nad wdrażaniem programów nt. bezpieczeństwa w Internecie. Wdrażanie cyklu pogadanek i zajęć na tematy związane z Internetem w ramach Szkolnego Systemu Bezpieczeństwa.

 

Wyniki badania wraz z wnioskami i rekomendacjami opracował zespół  ds. ewaluacji wewnętrznej:

 

Witold Dudziński

 

Iwona Rek

 

Grażyna Tomasik

 

 

 

 

  

 

Kalendarium

Zobacz również:

 

 

 

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/program-wars-i-sawa/logowis_230x80.jpg

 


 

      
 

        

 

       

 
        

  

      

 

      
 

 

Naszą stronę od 2017-10-11 odwiedziło: 78697 osób.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Dokumenty – RODO”,
 2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
 3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
 6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
 10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” w górnej części strony.

CIASTECZKA (cookies)

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.