Aby zmienić wielkość czcionki oraz kontrast strony kliknij przyciski po prawej
x A A
A A A

Ewaluacja wewnętrzna 2015/16 

 

Ewaluacja wewnętrzna przeprowadzona w Szkole Podstawowej              z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Warszawie, ul. Mandarynki 1 w roku szkolnym 2015/2016 w obszarze:

 

 

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone  w podstawie programowej.

Cel ewaluacji:

1.    Realizacja podstawy programowej z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego;

2.   Nabywanie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej i wykorzystanie podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

3.    Monitorowanie i analizowanie osiągnięć każdego ucznia z uwzględnieniem jego możliwości.

Wyniki ewaluacji wewnętrznej wraz z wnioskami zostały opracowane na podstawie anonimowych ankiet przeprowadzonych wśród uczniów klas V i VI, wywiadu  z losowo wybranymi nauczycielami, obserwacji 36 zajęć lekcyjnych w klasach 0-VI. Pytania zawarte w ankietach dla uczniów i wywiadach dla nauczycieli i dyrektora szkoły opracowane zostały przez zespół ds. ewaluacji wewnętrznej w osobach: Pani Ewa Baran, Pani Magdalena Gawełek, Pani Iwona Rek, Pani Lilianna Stanisławska    i przeprowadzone zgodnie z harmonogramem badania.

Raport z badania:

Dyrektor oraz nauczyciele odnosząc się realizacji podstawy programowej z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego oraz nabywania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a także wykorzystania ich podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów wskazują m.in. na następujące działania nowatorskie, które zostały podjęte w roku szkolnym 2015/2016:

·         Innowacje pedagogiczne m.in. Szkoła dobrego wychowania w klasach 4-6, Program edukacyjno-wychowawczy Bon czy ton – czyli o dobrym wychowaniu, Świat  z innej perspektywy –zajęcia na temat autyzmu i innych niepełnosprawności, Chcemy być zdrowi

·         Nauka języka angielskiego – platforma Instaling

·         Projekty w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych np. Potrafię tak jak Ty

·        Teatr Forum

·   Określenie szkoły jako przestrzeni kulturalno-społecznej  dla środowiska szkolnego oraz lokalnego np. chór PaRamPamPam, Tydzień Ekologii, Dzień Integracji, Dzień Matematyki,

Ponadto: zajęcia z uczniami zdolnymi, wolontariat, udział w projektach  również międzynarodowych (e-Tweening), warsztaty profilaktyczne TUS, warsztaty teatralne, uczestnictwo w Festiwalu Nauki, poranki biegacza.  Ponadto usprawniono pracownię komputerową dla klas 4-6, która jest oparta o terminale i jeden serwer zarządzający. Uczniowie dzięki temu pracują na terminalach, które zastępują komputery stacjonarne (nowoczesne technologie). Dla klasa 1-3 została utworzona pracownia mobilna, dzięki czemu sprzęt komputerowy (laptopy) mogą być wykorzystane w każdej klasie.

Dyrektor stwierdza, iż rozwiązania te wykraczają poza zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej i obejmują trudną tematykę bieżących problemów    i wydarzeń społecznych np. wykluczenie, niepełnosprawność ruchowa i intelektualna, zdrowe żywienie i zdrowy styl życia, rozwijanie zainteresowań i pasji, co w swoich wypowiedziach potwierdzają również nauczyciele. Wdrażane są nowoczesne metody i formy pracy, wykorzystywane są zasoby Internetu do nauki języka obcego. Działania te pozwalają na rozwiązywanie zadań interaktywnych. Uczniowie mają możliwość pracy z programami do tworzenia animacji, komiksów oraz grafik komputerowych. Kształcona jest  u uczniów umiejętność odbioru różnych tekstów kultury.

Dyrektor  i nauczyciele wskazują, że rozwiązania nowatorskie mają wpływ na:

·         Rozwój zainteresowań poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły,

·         Wyzwalanie aktywności twórczej,

·         Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych w kontekście społecznym (wykluczenia, niepełnosprawność),

Działania te wynikają z zapisów i wdrażania koncepcji pracy szkoły w zakresie  zapewnienia  wszechstronnego rozwoju każdego dziecka. Rozwiązania nowatorskie mają również wpływ na tworzenie klimatu wzajemnego uczenia się, kształtowanie gotowości do wprowadzania zmian i rozwoju różnorodnych umiejętności i postaw uczniów.

Zdaniem dyrektora i nauczycieli  uczniowie zgłaszali propozycje zmian w działaniach wychowawczych podczas debaty trójstronnej rodzice – uczniowie – nauczyciele. Dzieci zwracały uwagę na konieczność wzmocnienia ich umiejętności radzenia sobie  z zachowaniami i postawami trudnymi (wdrożono warsztaty) oraz położenie większego nacisku na zasady dobrego wychowania (innowacja pedagogiczna).

Dyrektor wraz z nauczycielami wskazują na następujące działania w ramach wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

·         zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej (specjaliści);

·         wdrożenie dostosowań dla każdego dziecka posiadającego opinię psychologiczno-pedagogiczną /orzeczenie;

·         warsztaty podnoszące umiejętności społeczne innych uczniów;

·         nauka w trybie włączania;

·         projekt w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, innowacje pedagogiczne;

·         włączanie w życie szkoły uczniów niepełnosprawnych (uczestnictwo we wszystkich uroczystościach);

·         indywidualna asysta;

·         pomoc nauczyciela;

·         koła zainteresowań;

·         zindywidualizowane programy nauczania i systemy oceniania;

·         lekcje języka polskiego i wsparcie dla dzieci cudzoziemskich;

·         preorientacja zawodowa.

Uczniowie ci wymagają wsparcia z powodu:

·         niepełnosprawności intelektualnej i ruchowej;

·         zaburzeń procesu rozwoju;

·         dysfunkcji (autyzm, zespół Aspergera, ADHD, zagrożenie niedostosowaniem społecznym);

·         zaniedbania  środowiskowego.

Dyrektor w wywiadzie stwierdził, że bierze pod uwagę opinie rodziców w sprawach  dotyczących:

·         koncepcji pracy szkoły  (profil absolwenta – podczas debaty trójstronnej zakres działań wychowawczych, zwiększenie roli szkoły jako centrum środowiskowego);

·         działań wychowawczych (organizacja wycieczek, wyjść, współtworzenie programu profilaktyki i wychowawczego, organizacja warsztatów psychologicznych dla dzieci)

·         procesów uczenia się (innowacje pedagogiczne, w tym współtworzona przez rodzica, wdrażanie dostosowań edukacyjnych dla uczniów posiadających opinie psychologiczno-pedagogiczne oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Dyrektor i nauczyciele wskazują  na następujące decyzje podjęte wspólnie z rodzicami

·         zmianę wizerunku sklepiku szkolnego;

·         wybór miejsca realizacji Zielonej szkoły;

·         organizację Lata w mieście dla dzieci z oddziałów specjalnych.

Zdaniem dyrektora i nauczycieli uczniowie również zgłaszali inicjatywy m.in. w sprawach dotyczących koncepcji pracy szkoły (profil absolwenta oraz dodatkowe  zajęcia). Ponadto działań wychowawczych (klasowe regulaminy i systemy motywujące, nauka zasad dobrego wychowania), procesów uczenia się (sposoby oceniania, stosowanie metod aktywizujących, propozycje wycieczek i wyjść pozaszkolnych),  oceniania (zmiana pzo, szczęśliwy numerek) oraz organizacji życia szkolnego (organizacja czasu na przerwach, organizacja przestrzeni, wyposażenie pracowni technicznej, zakup odpowiednich tytułów do biblioteki szkolnej) i rozwoju zainteresowań (właściwa organizacja kółek zainteresowań zgodnie z sugestiami  członków samorządu).

Uczniowie klas piątych wypowiadając się w anonimowych ankietach w sprawie realizacji podstawy programowej z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego oraz nabywania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a także wykorzystania ich podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów w zdecydowanej większości twierdzą, że nauczyciele:

·         przedstawiają uczniom cele lekcji,

·         upewniają się, czy zrozumieli to, o czym była mowa na lekcji,

·         potrafią zainteresować tematem lekcji i zrozumiale tłumacza zagadnienia,

·         dają wskazówki, jak powtórzyć i zapamiętać nowe wiadomości,

·         nawiązują do tego, co może przydać się w życiu.

Połowa ankietowanych uczniów wskazuje, że nauczyciele:

·         dają wskazówki, jak robić przydatne notatki i znajdować najważniejsze informacje,

·         omawiają doświadczenia uczniów spoza szkoły, które są związane z tematem lekcji.

Uczniowie klas piątych wskazują, że:

·         nauczyciele nie rozmawiają z nimi o zasadach zachowania obowiązujących   w szkole (37 z 87),

·         nauczyciele nie rozmawiają z nimi na temat radzenia sobie z trudnościami    w nauce.

Uczniowie klas szóstych (w większości) wskazują, że:

·         osiągnięcia ich w szkole zależą od zaangażowania i uzdolnień własnych;

·         uczą się, bo to jest dobre dla ich przyszłości i tego również oczekują od nich rodzice,

·         realizują swoje pomysły i pomysły nauczycieli

·         nie boją się zadawać pytań i popełniać błędów.

Połowa uczniów klas szóstych wskazuje, że:

·         nauczyciele nie zachęcają do wyrażania własnego zdania na omawiany temat,

·         nie zachęcają do rozwiązywania zadań różnymi sposobami,

·         uczniowie nie zajmują się tym, co ich interesuje

 

Wnioski:

·         Większość nauczycieli jest współorganizatorami życia edukacyjno-wychowawczego aktywnie w nim uczestnicząc;

·         Uczniowie klas piątych i szóstych (w zdecydowanej większości) wypowiadają się pozytywnie o pracy nauczycieli na zajęciach szkolnych.

·         Uczniowie oczekują od nauczycieli wielokrotnego przypominania zasad zachowania obowiązujących w szkole oraz zainteresowania na temat radzenia sobie z trudnościami w nauce.

  

Kalendarium

Zobacz również:

 

 

 

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/program-wars-i-sawa/logowis_230x80.jpg

 


 

      
 

        

 

       

 
        

  

      

 

      
 

 

Naszą stronę od 2017-10-11 odwiedziło: 51470 osób.