Aby zmienić wielkość czcionki oraz kontrast strony kliknij przyciski po prawej
x A A
A A A

Ewaluacja wewnętrzna 2014/15 

 

 

Ewaluacja wewnętrzna przeprowadzona w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Warszawie, ul. Mandarynki 1 w roku szkolnym 2014/2015

 

 

Wyniki ewaluacji wewnętrznej wraz z wnioskami zostały opracowane na podstawie ankiet  przeprowadzonych wśród uczniów  klas V i VI oraz ich rodziców, wywiadu  z losowo wybranymi nauczycielami, obserwacji 38 zajęć lekcyjnych w klasach 0-VI. Ankiety zostały opracowane przez zespół ds. ewaluacji wewnętrznej w osobach: Pani Ewa Baran, Pani Magdalena Gawełek, Pani Dominika Młynarczyk, Pani Iwona Rek, zgodnie z harmonogramem przeprowadzania badania.

 

I Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

 

Dyrektor wskazał, że większość nauczycieli organizuje zajęcia tak, by uczniowie mogli, w sposób dostosowany do każdego,   zdobywać wiedzę, dobrze czuć się w szkole, nawiązywać pozytywne relacje.

Nauczyciele wskazali, że starają, by każdy uczeń czuł się dobrze w szkole, zdobywał wiedzę  na miarę swoich możliwości. Pedagodzy wskazali również, że oprócz indywidualnego podejścia do ucznia, życzliwej atmosfery w szkole, szczególnie podczas zajęć, są otwarci na problemy swoich uczniów, szukają rozwiązań sytuacji trudnych.

 

Ankietowani uczniowie (112) klas V i VI wskazują, iż wzmocnienia pozytywne (gesty, słowa) kierowane przez nauczycieli do uczniów są poprawne i bardzo dobre (102 os./93%). Odmienne stanowisko prezentuje 8 uczniów/7%.

 

Ankietowani rodzice (83) uczniów klas V i VI są zdania, że  wzmocnienia pozytywne kierowane do uczniów są poprawne i bardzo dobre (74/89%). Odmienne stanowisko prezentuje 9 rodziców/11%.

 

Zdecydowana większość (101 ze 112 (91%) uczniów klas V i VI stwierdza, że sprawdziany i kartkówki dostosowane są do  ich indywidualnych potrzeb. Podobne stanowisko prezentują rodzice (73/85%).

 

Większość ankietowanych uczniów (93 ze 112 (84%) klas V i VI  oraz 68 z 83 (81%) rodziców jest zdania, że atmosfera panująca na zajęciach lekcyjnych jest poprawnie i bardzo dobrze wspierająca. Przeciwnego zdania jest 18 ze 112 uczniów (16%) oraz 16 z 83 rodziców (19%).

 

Zdecydowana większość 106 ze 112 (96%) uczniów klas V i VI oraz 74 z 83  (89%) rodziców uważa, że komunikaty kierowane przez nauczycieli do uczniów są zrozumiałe dla wszystkich. Odmienne stanowisko prezentuje 5 uczniów (4%) oraz    9 rodziców (11%).

 

Indywidualne podejście nauczyciela do ucznia, zdaniem 92 ze 112 uczniów (84%) to podejście poprawne i bardzo dobre, 18 ze 112 uczniów (16%) wyraża odmienne stanowisko. Ankietowani rodzice wyrazili swoje zdanie następująco: 64 z 83 rodziców (76%) podejście nauczyciela poprawne i bardzo dobre, 20 rodziców (24%) niedostateczne.

 

II Ewaluacja wewnętrzna została przeprowadzona wspólnie z nauczycielami. Nauczyciele / wychowawcy klas piątych i szóstych byli włączeni w proces ewaluacji wewnętrznej, pozostali byli informowani o przeprowadzaniu ankiet i  rozmów z nauczycielami, w większości uczestniczyli w obserwacjach zajęć.

 

III Podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego

Zespół do spraw ewaluacji, w roku szkolnym 2013/2014, wypracował 12 wniosków, które zostały wdrożone w roku szkolnym 2014/2015.

 

Ewaluacja  wewnętrzna przeprowadzona w roku szkolnym 2014/2015, szczególnie jej wyniki doprowadziła do sformułowania następujących wniosków, do realizacji w roku szkolnym 2015/2016:

 

  • Większość nauczycieli stosuje indywidualne podejście do ucznia, sprawdziany i kartkówki dostosowane są do indywidualnych potrzeb dzieci;
  • Atmosfera panująca na zajęciach jest poprawnie wspierająca ucznia do pracy i działania, a komunikaty kierowane do dzieci zrozumiałe przez zdecydowaną większość.
  •  

Rekomendacje do dalszej pracy:

 

  • Stosować, zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach i orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowania edukacyjne i wychowawcze w stosunku do poszczególnych uczniów;
  • Porozumienie oraz wypracowanie jednolitego stanowiska w sytuacjach trudnych dzięki współpracy wszystkich nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz rodziców;
  • Objęcie uczniów, którzy wymagają wsparcia specjalistycznego opieką psychologiczno-pedagogiczną.

 

  

Kalendarium

Zobacz również:

 

 

 

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/program-wars-i-sawa/logowis_230x80.jpg

 


 

      
 

        

 

       

 
        

  

      

 

      
 

 

Naszą stronę od 2017-10-11 odwiedziło: 55632 osób.