Aby zmienić wielkość czcionki oraz kontrast strony kliknij przyciski po prawej
x A A
A A A

Plan pracy 

 

PLAN PRACY ZESPOŁU  ŚWIETLICOWEGO  NA ROK SZKOLNY 2019/2020
 

Lider zespołu:
Monika Zdzymira

Członkowie zespołu:
Ewa Lisowska, Krystyna Skieterska, Marta Winiarek, Dorota Wójcik, Weronika Jóźwiak, Lilianna Stanisławska, Joanna Skopińska, Justyna Kubacka, Grzegorz Rutkowski, Katarzyna Wilk, Kinga Białowąs, Agnieszka Kiczuk,  Anna Czerwiec, Gabriela Piotrowska, Agnieszka Głuszczyńska.

 Harmonogram spotkań
- wrzesień
- październik
- grudzień
- marzec
- maj
- czerwiec

 Założenia planu

Plan został opracowany w oparciu o potrzeby szkoły. Przy opracowaniu planu uwzględniono realne możliwości jego realizacji wynikające z rocznej działalności szkoły.

 Zadania świetlicy szkolnej

1. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w świetlicy.
2. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb.
3. Rozwijanie koordynacji ruchowej i orientacji w przestrzeni poprzez zabawy i gry ruchowe.
4. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej, utrwalanie wiadomości szkolnych oraz udzielanie pomocy podczas odrabiania lekcji.
5. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dziecka.
6. Wzmacnianie integracji z dziećmi z niepełnosprawnością poprzez wspólną zabawę i organizowanie uroczystości świetlicowych.
7. Kształtowanie nawyków kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w domu, szkole i swoim środowisku.
8.  Wdrażanie do pożytecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego.
9.  Kształtowanie właściwej postawy moralnej, wyrabianie pozytywnych cech charakteru.
10. Kształtowanie samodzielności, poczucia estetyki i wrażliwości na piękno.
11. Rozbudzanie ciekawości poznawczej, wyobraźni i inwencji twórczej.
12. Wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie i kształtowanie poczucia przynależności do grupy.
13. Rozwijanie umiejętności rozładowywania negatywnych emocji i przeciwdziałania agresji.
14. Wzmacnianie u dzieci poczucia własnej wartości poprzez różne zajęcia świetlicowe, zabawy i inne działania aktywizujące.
15. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem szkolnym.

 

ZADANIA

ŚRODKI I FORMY REALIZACJI

 

Bezpieczeństwo dzieci

1. Zapoznanie dzieci z zasadami działania i regulaminem świetlicy.
2. Zapoznanie dzieci z przepisami ruchu drogowego oraz z zasadami bhp (m.in. telefony alarmowe 999, 998, 997, 112).
 3. Wdrażanie dzieci do umiejętności bezpiecznego posługiwania się niebezpiecznymi przedmiotami.
4. Plan ewakuacyjny szkoły - wdrażanie dzieci do sprawnego opuszczenia pomieszczeń w razie zagrożenia.
5. Przestrzeganie zasad dotyczących odbioru dzieci ze świetlicy.
6. „Stop agresji”:
- realizacja zajęć służących zapoznaniu uczniów ze sposobami radzenia sobie z gniewem, złością,
- prowadzanie gier i zabaw przeciwdziałającym agresji.
 7. Owce w sieci – przeciwdziałanie zagrożeniom w cyberprzestrzeni.

Rozwijanie prawidłowej postawy    i ogólnej sprawności fizycznej, kształtowanie właściwych zachowań zdrowotnych

 

 1. Rozwój podstawowych cech motoryki prowadzących do wyrobienia wszechstronnej wydolności fizycznej poprzez:
- organizowanie gier i zabaw na świeżym powietrzu,

 - prowadzenie zróżnicowanych gier i zabaw ruchowych i zręcznościowych,

 - otoczenie szczególną opieką dzieci słabszych fizycznie.

 2. Stwarzanie sytuacji i zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego.

 3. Wdrażanie do przyjmowania prawidłowej postawy przy stole (podczas posiłków, odrabiania lekcji).

 4. Wdrażanie do przestrzegania bezpieczeństwa podczas zabawy.

 5. Promowanie zdrowego stylu życia:

- motywowanie dzieci do cichej zabawy celem niwelowania hałasu panującego w świetlicy,

- promowanie zdrowego odżywiania,
- kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych.

Poszanowanie własności osobistej oraz wyposażenia świetlicy

 1. Wdrażanie do szanowania sprzętu świetlicowego.

 2. Poszanowanie prywatnej własności innych osób.

 3. Kształtowanie dbałości o wygląd estetyczny świetlicy, wspólne jej dekorowanie, wdrażanie do zachowania ładu i porządku.

 4. Wspólna naprawa uszkodzonych gier i zabawek.

Przygotowanie
do udziału w życiu społecznym

1. Poznawanie środowiska lokalnego, krajobrazu, przyrody, zabytków Warszawy poprzez organizowanie spacerów po okolicy i wycieczek.

 2. Ukazywanie dzieciom sylwetek ludzi wybitnych w oparciu o literaturę.

 3. Wyrabianie u dzieci poczucia uczciwości, przyjaźni, życzliwości, szacunku dla wszystkich ludzi.

 4. Wyrabianie kreatywności, wyobraźni oraz umiejętności współpracy
z rówieśnikami poprzez wspólne zabawy dzieci na dywanie.

 5. Uczenie się różnych rozwiązań w sytuacjach społecznych poprzez teatr forum.

 6. Kształtowanie umiejętności współpracy i pokojowego rozwiązywania konfliktów poprzez uczestnictwo dzieci w projekcie dotyczącym mediacji rówieśniczych.

 7. Uczenie sposobów rozwiązywania konfliktów i pokojowego współistnienia w grupie.

 8. Kształtowanie postawy patriotycznej; budzenie szacunku dla symboli narodowych oraz rozwijanie zainteresowań historią swojego kraju.

 9. Kształtowanie właściwych postaw interpersonalnych poprzez poznanie warunków życia innych narodów, budzenie uczuć przyjaźni, tolerancji
i życzliwości.

10. Uczenie poszanowania dla inności i odrębności innych.

Wychowanie
w poczuciu szacunku
i odpowiedzialności za środowisko naturalne

1. Kształtowanie właściwego stosunku do przyrody i ochrony środowiska:

- rola przyrody w życiu człowieka i w gospodarce narodowej,

- ochrona i opieka nad zwierzętami,

- udział w akcji „Sprzątanie Świata”,

- recykling,

- zachęcenie dzieci do udziału w zbiórce surowców wtórnych prowadzonej
w szkole (zbiórka zużytych baterii, makulatury),

 - edukacja klimatyczna.
2. Budzenie wrażliwości dziecka na piękno otaczającej przyrody, potrzebę obcowania z nią poprzez organizowanie spacerów połączonych
z obserwacją przyrody, popularyzację literatury, filmów przyrodniczo-ekologicznych oraz zajęć tematycznych.

 Rozwijanie zamiłowań            
i zainteresowań wychowanków

 

1. Rozwijanie zainteresowań wychowanków w różnych dziedzinach wiedzy poprzez

- udział w kołach zainteresowań (decoupage, muzyczno-taneczne, plastyczne, rekreacyjno-sportowe, robótki ręczne itp.)

- uczestnictwo w konkursach wewnątrz świetlicy i międzyświetlicowych.

2. Rozwijanie zainteresowań plastyczno-technicznych: zachęcanie dzieci do tworzenia modeli papierowych, form plastycznych z masy solnej, odlewów gipsowych itp., stwarzanie warunków do zabaw tematycznych.

3. „Decoupage – moja praca, moja radość”, technika decoupage w świetlicy szkolnej – rozwijanie zainteresowań plastycznych i estetycznych.

Uczestnictwo
w kulturze

 

1. Kształtowanie zainteresowań czytelniczych poprzez:

- codzienne głośne czytanie w ramach zajęć świetlicowych („Mądra szkoła czyta dzieciom”).

- zorganizowanie kącików czytelniczych,

- zachęcenie dzieci do korzystania z biblioteki szkolnej,

- inscenizacje, teatrzyki kukiełkowe.

2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz przygotowanie do aktywnego odbioru sztuki i twórczości muzycznej poprzez:

- dbałość o estetykę pomieszczeń świetlicy,

- organizowanie wystawek prac dzieci,

- poznawanie twórczości kompozytorów, pisarzy, malarzy, artystów współczesnych,

- naukę piosenek, tańców,

- słuchanie nagrań, muzykowanie na prostych instrumentach,

- organizowanie otwartych warsztatów rękodzielniczych oraz imprez okolicznościowych.

3. Poznawanie ciekawych twórców ze świata kultury i sztuki w ramach warsztatów organizowanych we współpracy z Galerią Działań Jacka Ojdy.

Zadania opiekuńcze, przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu

1. Otoczenie szczególną opieką dzieci z rodzin dysfunkcyjnych poprzez:

- zapewnienie im miejsca w świetlicy,

- wspieranie w trudnych sytuacjach,

- prowadzenie przyjaznych rozmów i tworzenie serdecznej atmosfery.

2. Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

- pomaganie uczniom w rozwijaniu ich osobistego potencjału,

- budowanie dobrych  relacji,

- tworzenie przyjaznego klimatu w grupie,

- koordynacja i integracja pracy wychowawczej dotyczącej grupy z działaniami wobec uczniów doświadczających trudności,

- włączanie uczniów do zajęć świetlicowych oraz uroczystości i ważnych wydarzeń okolicznościowych.

3. Integracja społeczna poprzez:

- budowanie pozytywnego wizerunku samego siebie

- zajęcia z komunikacji,

- przygotowanie do mediacji rówieśniczych.

4. Eliminowanie przyczyn społecznego niedostosowania oraz ochrona dzieci przed skutkami demoralizacji:

- prowadzenie obserwacji wychowanków,

- stały kontakt z rodzicami i wychowawcami klas oraz pedagogiem,
- poznanie warunków życia dzieci uczęszczających do świetlicy

Współpraca
z rodzicami

1. Zapoznanie rodziców z regulaminem świetlicy oraz z programem pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej świetlicy.

2. Zachęcanie rodziców do współudziału w modernizacji świetlicy oraz do uczestnictwa w imprezach świetlicowych:

- podejmowanie indywidualnych rozmów  z rodzicami w celu rozwiązywania problemów wychowawczych, polecanie literatury tematycznej.

- organizowanie warsztatów dla dzieci uczęszczających do świetlicy i ich rodziców (np. decoupage, filcowanie, masa solna, quilling).

Wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły

1. Zapewnienie dzieciom warunków do odrabiania prac domowych.

2. Otoczenie szczególną opieką dzieci mających trudności z nauką:

- organizowanie pomocy koleżeńskiej,

- współpraca z pedagogiem szkolnym w przypadku zauważenia dzieci
z zaburzeniami i różnego rodzaju dysfunkcjami,

- wzbogacanie słownictwa dzieci przez głośne czytanie, swobodne wypowiedzi, recytacje, gry i zabawy dydaktyczne, zagadki, krzyżówki itp.

- prowadzenie ćwiczeń utrwalających wiadomości zdobyte podczas zajęć lekcyjnych i świetlicowych.

Organizacja życia
w świetlicy oraz podnoszenie sprawności
i efektywności pracy

1.Podział dzieci na grupy i przydział stałych miejsc w świetlicy.

2. Opracowanie:

- dziennego i miesięcznego rozkładu zajęć,

- propozycji tematów tygodniowych,

- kalendarza imprez świetlicowych,

- propozycji zajęć rozwijających zainteresowania.

3. Założenie i prowadzenie dokumentacji:

- założenie i systematyczne prowadzenie dzienników,

- rejestr wychowanków,

- przydział czynności dodatkowych,

- założenie zeszytów spostrzeżeń,

- podział czynności  i odpowiedzialności za sprzęt, sale, dekoracje.

4. Zorganizowanie biblioteczki metodycznej  i księgozbioru dla uczniów.

5. Planowe dokształcanie się wychowawców.

Ewaluacja pracy świetlicy

1. Przeprowadzenie rozmów wśród rodziców i uczniów.
2. Wykorzystanie uzyskanych informacji do planowania pracy świetlicy
w kolejnym roku szkolnym.

 

Wszystkie wymienione wyżej zadania będą realizowane  systematycznie w ciągu całego  roku szkolnego 2019/20 przez wychowawców świetlicy przy wsparciu kierownika. 

Kalendarium

Zobacz również:

 

 

 

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/program-wars-i-sawa/logowis_230x80.jpg

 


 

      
 

        

 

       

 
        

  

      

 

      
 

 

Naszą stronę od 2017-10-11 odwiedziło: 80700 osób.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Dokumenty – RODO”,
  2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
  3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
  10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” w górnej części strony.

CIASTECZKA (cookies)

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.