Aby zmienić wielkość czcionki oraz kontrast strony kliknij przyciski po prawej
x A A
A A A

Regulamin

  

 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 330 IM.NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA W WARSZAWIE

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE§ 1
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 330, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami)

§ 2
Rada stanowi reprezentację rodziców wszystkich uczniów.

§ 3
Rada jest organem społecznym i samorządnym, współdziałającym z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 330, Radą Pedagogiczną, organem prowadzącym i nadzorującym Szkołę oraz innymi organizacjami i instytucjami, w realizacji ustawowych zadań Szkoły.

§ 4
Podstawowe zasady działania Rady określa niniejszy Regulamin wprowadzony uchwałą Rady Rodziców Szkoły na walnym zebraniu w dniu 9 marca 2016 r., przegłosowaną zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

 

ROZDZIAŁ II
CELE, ZADANIA I KOMPETENCJE RADY§ 5

1)    Głównymi celami Rady są:

a)    reprezentowanie ogółu rodziców uczniów Szkoły,

b)    wspomaganie działalności Szkoły w zakresie doskonalenia procesu wychowawczego i dydaktycznego, poprawa warunków technicznych i wyposażenia, udzielanie pomocy materialnej uczniom,

c)    aktywizowanie ogółu rodziców (opiekunów prawnych) do czynnego udziału w realizacji nauczania, wychowania i opieki oraz udzielania w tym zakresie pomocy Szkole,

d)    tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do funkcjonowania Szkoły

 

2)    Do zadań Rady należy w szczególności:

a)    pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły a w tym:

i)     zapewnianie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły rzeczywistego wpływu na działalność szkoły przez:

ii)    znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych szkoły

iii)   uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności

iv)   znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

v)    uzyskiwania porad w sprawie wychowania i kształcenia swoich dzieci

vi)   wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły i jej organów

b)    gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,

c)    współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły,

d)    pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy,

e)    współudział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły,

f)    współpraca ze środowiskiem lokalnym, Samorządem Uczniowskim oraz innymi organizacjami młodzieżowymi i społecznymi działającymi w Szkole,

g)    współudział i udzielanie pomocy w organizowaniu pracy uczniowskich kół i zespołów zainteresowań, otaczanie opieka uczniów szczególnie zdolnych,

h)    organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie i środowisku lokalnym,

i)     podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną,

j)     tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze szkołą,

k)    opiniowanie wszelkich spraw i dokumentów, wskazanych w innych przepisach.

 

3)    Do kompetencji Rady należy:

a)    Uchwalanie w porozumieniu z Rada Pedagogiczną:

i)     Programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

ii)    Programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

Porozumienie z Radą Pedagogiczną w sprawie w/w programów powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego. W razie niedotrzymania tego terminu, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Rada Pedagogiczną.

b)    Opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i zestawu podręczników. W uzasadnionych przypadkach Rada może wnioskować do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w tych zestawach, z tym, że zmiana nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego,

c)    opiniowanie i programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowywania Szkoły, jeśli opracowanie takiego programu zostanie zlecone Dyrektorowi Szkoły,

d)    opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,

e)    opiniowanie wniosków stowarzyszeń lub innych organizacji, w tym organizacji harcerskiej o podjęcie działalności w szkole, przy czym podjecie takiej działalności uwarunkowane jest pozytywną opinia Rady,

f)    udział w wyborze oferty firmy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczeniem NNW uczniów szkoły.

 

4)    Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.

5)    Rada Rodziców może porozumiewać się z innymi radami rodziców, ustalając zasady i zakres współpracy.

 

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA RADY I PODSTAWOWE ZASADY JEJ PRACY§ 6


Radę tworzą, co najmniej, jednoosobowe reprezentacje rodziców uczniów wszystkich klas, zwane dalej Radami Klasowymi, wybierane w głosowaniu tajnym, na zebraniach klasowych w miesiącu wrześniu, zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu.
 


§ 7


1) Rada na swym pierwszym w roku szkolnym posiedzeniu, wybiera w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu, co najmniej trzyosobowe Prezydium Rady – przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

2) Wybór Prezydium może odbyć się w głosowaniu tajnym, po zgłoszeniu przez co najmniej jednego członka Rady Rodziców formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.§ 8
Zakres kompetencji poszczególnych organów rady rodziców

 

1)    Uprawnienia zebrania plenarnego:

a)    uchwala regulamin działalności rady rodziców, w tym wewnętrzną strukturę i tryb jej pracy, tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i prezydium,

b)    opiniuje program wychowawczy i profilaktyki,

c)    zatwierdza preliminarz rocznych wydatków rady rodziców,

d)    powołuje i odwołuje członków prezydium,

e)    rozpatruje wnioski rodziców zgłoszone na zebraniach klasowych.

 

2)    Uprawnienia prezydium

a)    proponuje wysokość składek rocznych na rzecz rady

b)    przygotowuje preliminarz wydatków;

c)    przygotowuje projekt regulaminu rady rodziców;

d)    wykonuje zadania opiniujące rady rodziców;

e)    ma prawo inicjowania działalności służącej dobru dzieci (w tym finansowej), a nie wynikającej z uchwał plenarnego posiedzenia,

 

3)    Prawa i obowiązki przewodniczącego:

a)    kieruje pracami Rady,

b)    zwołuje i prowadzi zebrania plenarne rady rodziców oraz prezydium,

c)    zdaje sprawozdania z pracy prezydium przed zebraniem plenarnym,

d)    dokonuje podziału zadań o obowiązków pomiędzy członków Rady ,

e)    ma prawo uczestniczyć w jawnej części rady pedagogicznej,

f)     kieruje działalnością finansową Rady

g)    reprezentuje na zewnątrz Radę

 

4)    Zadania sekretarza

a)    opracowuje i realizuje harmonogram spotkań Rady

b)    uczestniczy we wszystkich zebraniach plenarnych i prezydium lub organizuje zastępstwo

c)    nadzoruje terminowość wykonania prac Rady

d)    sporządza protokoły z zebrań Rady i Prezydium Rady

e)    zapewnia prowadzenie dokumentacji Rady oraz jej prawidłowe przechowywanie

 

5)    Prawa i obowiązki skarbnika:

a)    nadzoruje całokształtu spraw związanych z działalnością kasowo-finansową Rady zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b)    organizuje, wraz ze skarbnikami klasowymi, wpływy finansowe na działalność Rady,

c)    nadzoruje pełną i bieżącą realizacje planowanych dochodów oraz prawidłowa, celowa i zgodną z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami realizacje wydatków,

d)    opracowuje - w porozumieniu z Prezydium Rady – projekty planów finansowych i nadzoruje ich prawidłową realizację

e)    sprawdza na bieżąco dokumenty i dowody rachunkowo-kasowe oraz zatwierdza ich wypłatę

f)     składa sprawozdania z działalności finansowo-gospodarczej oraz wykonania planów finansowych Rady

 

6)    Uprawnienia i obowiązki przedstawiciela rady oddziału:

a)    ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zebraniach klasowych i plenarnych lub organizować zastępstwo,

b)    przekazuje wnioski rodziców na zebraniu plenarnym,

c)    przekazuje uchwały i wnioski zebrania plenarnego na zebraniach klasowych,

d)    jest odpowiedzialny za realizację uchwał plenarnego posiedzenia Rady,

 

7)    Uprawnienia i zakres obowiązków rady oddziału:

a)    wybiera swojego przedstawiciela do rady rodziców;

b)    przekazuje uchwały, wnioski i informacje zebrania plenarnego i prezydium;

c)    współpracuje z wychowawcą w organizowaniu życia klasy, w tym imprez klasowych, uroczystości, wycieczek.

§ 9
Rada spotyka się na zebraniach walnych organizowanych minimum 2 razy w roku szkolnym.

§ 10
Rada na początku roku ustala harmonogram spotkań zwyczajnych na okres bieżącego roku szkolnego


§ 11
Kadencja Rady, Prezydium Rady oraz Rad Klasowych trwa jeden rok szkolny.
 

§ 12
Pierwsze w roku szkolnym zebranie Rady organizuje ustępujące Prezydium Rady.
 

§ 13
Porządek pierwszego w roku szkolnym walnym zebrania Rady musi uwzględnić:

1)    udzielenie absolutorium w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu, ustępującemu Prezydium Rady, po wysłuchaniu sprawozdań (merytorycznego i finansowego) ustępującego Prezydium, sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz ewentualnych wystąpień innych organów szkoły. Udzielenie absolutorium może odbyć się w głosowaniu tajnym, po zgłoszeniu przez co najmniej jednego członka Rady Rodziców formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

2)    wybór Prezydium Rady na nowy rok szkolny,

3)    zaproponowanie wysokości dobrowolnych składek rodziców na FUNDUSZ RADY RODZICÓW

§ 14

1)    Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał poddawanych pod głosowanie jawne. Uchwałę uznaje się za przyjętą, jeśli zostaje przegłosowana zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu.

2)    Uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po zgłoszeniu przez co najmniej jednego członka Rady Rodziców formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

3)    Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybrana spośród członków Rady Rodziców.

4)    Na zebraniach Rady Rodziców klasę może reprezentować rodzic z danej klasy wskazany Przewodniczącemu przez przedstawiciela wybranego do Rady i jest on uprawniony do głosowania.

5)    W okresach między zebraniami Rady możliwe jest głosowanie drogą mailową, do którego uprawnieni są wyłącznie przedstawiciele wybrani przez klasy, bez możliwości zastępstwa. Przewodniczący Rady rozsyła treść uchwały na adresy wskazane przez przedstawicieli i zbiera odpowiedzi w postaci maili, stanowiące załącznik do uchwały. Czas na głosownie to minimum 3 dni kalendarzowe.

§ 15
Jeżeli uchwała Rady jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, Dyrektor Szkoły zawiesza jej wykonanie i w terminie dwóch tygodni uzgadnia z Radą sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.

§ 16
Członkowie Rad Klasowych i Prezydium Rady mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w §14.

§ 17
Rada stosownie do potrzeb powołuje komisje problemowe i swoich przedstawicieli, których zadaniem jest zwiększenie skuteczności działania Rady w przedmiotowym problemie lub sprawie.


§ 18
Zebrania Rady oraz posiedzenia Prezydium Rady mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu rodzice i przedstawiciele wszystkich organów szkoły oraz samorządu uczniowskiego.

§ 19
Prezydium Rady na swym pierwszym w kadencji posiedzeniu ustala podstawowe zasady pracy w tym:

·         ramowy harmonogram posiedzeń,

·         zasady komunikowania się w okresach pomiędzy posiedzeniami,

·         zasady współdziałania z Radami Klasowymi i pozostałymi organami szkoły.

ROZDZIAŁ IV
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA RADY§ 20
Rada gromadzi środki finansowe na fundusz zwany: FUNDUSZ RADY RODZICÓW

§ 21
FUNDUSZ RADY RODZICÓW powstaje z dobrowolnych składek rodziców i innych dochodów wygospodarowanych przez Radę zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi. Rada określa wysokość dobrowolnej składki na początku roku szkolnego.

§ 22
FUNDUSZEM RADY RODZICÓW zarządza Prezydium Rady zgodnie z jak najlepiej pojętym interesem uczniów szkoły, przy bezpośredniej współpracy z pozostałymi organami szkoły w szczególności Dyrekcją Szkoły.

§ 23
Środki finansowe FRR Rada gromadzi w banku na bieżącym rachunku oszczędnościowo -rozliczeniowym.

§ 24
Rada może pozostawić pod opieką skarbnika tak zwane pogotowie kasowe w wysokości ustalonej na pierwszym w kadencji posiedzeniu Prezydium Rady.

§ 25
Bezpośredni dostęp do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego mają upoważnieni przez Radę dwaj przedstawiciele Prezydium Rady w tym skarbnik.

§ 26
Środki gromadzone na FRR pochodzące z innych źródeł niż składki rodziców pozostają do dyspozycji Prezydium Rady.
 


§ 27
Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców:

 

1)    Podstawą wydatkowania funduszu jest preliminarz (plan finansowy) zatwierdzony uchwałą plenarnego posiedzenia rady rodziców.

 

2)    Środki finansowe zgromadzone w FRR mogą być przeznaczone na:

a)    Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych i nieobowiązkowych

b)    Dofinansowanie imprez szkolnych o charakterze kulturalnym lub oświatowym,

c)    Wspomaganie uczniów Szkoły znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

d)    Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych,

e)    Nagrody dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach

f)     Koszty związane z działalnością Rady

g)    Inne cele, zgodne z obowiązującym prawem, zatwierdzone przez Radę.

 

3)    Podstawą wydatkowania środków zgromadzonych w FRR są:

a)    Uchwały Prezydium Rady,

b)    Uchwały Rady Rodziców,

c)    Pisemne wnioski Dyrektora Szkoły wraz z uzasadnieniem,

d)    Pisemne wnioski zainteresowanych osób i organizacji wraz z uzasadnieniem zaopiniowane przez Dyrektora lub Wicedyrektora Szkoły

 

4)    Ewidencja dochodów i dokumentacja wydatków rady rodziców odbywa się na zasadach ustalonych przez Ministra Finansów w formie książki przychodów-rozchodów. Każdy wydatek musi być udokumentowany rachunkiem lub fakturą. Dopuszcza się dokonywanie zakupów na podstawie paragonu.

 

5)    Prawo dokonywania wypłat z konta Rady Rodziców zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem budżetowym mają:

a)    Przewodniczący Rady,

b)    Skarbnik,

c)    Dyrektor lub upoważniony przez Dyrektora pracownik Szkoły,

 

6)    Obowiązek podpisywania rachunków pod względem merytorycznym ma przewodniczący lub skarbnik. Każdy rachunek musi być zatwierdzony przez skarbnika Rady Rodziców.

7)    Odstępstwa od zatwierdzonego planu finansowego mogą być dokonywane przez prezydium rady rodziców.

8)    Zakupione ze środków własnych przedmioty rada przekazuje szkole na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Dyrektor szkoły zamieszcza na dowodach przekazania adnotację o przyjęciu i wpisaniu otrzymanych przedmiotów do ewidencji księgowej.

9)    Członkowie Prezydium wykonują swoje funkcje społecznie.


 

§ 28
Za miniony rok szkolny, na pierwszym w nowym roku szkolnym zebraniu Rady, skarbnik Prezydium Rady przygotowuje i przedstawia sprawozdanie finansowe.

§ 29
Rady Klasowe zobowiązane są do przedstawienia rodzicom swoich klas, na pierwszym w nowym roku szkolnym zebraniu, sprawozdania finansowego ze środków finansowych za rok szkolny miniony.

 

ROZDZIAŁ V
PODSTAWOWE PRAWA RADY§ 30
Rada może występować do Dyrektora Szkoły i do Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

§ 31
Przedstawiciele Rady mogą brać udział, jako obserwatorzy z głosem doradczym, w posiedzeniach Rady Pedagogicznej na zaproszenie Dyrektora Szkoły, na życzenie co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej bądź na wniosek Prezydium Rady zaakceptowany przez Dyrektora lub co najmniej 1/3 członków Rady pedagogicznej.

§ 33
Rada może z własnej inicjatywy występować do Rady Pedagogicznej z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły, nauczycieli i Dyrektora. Wnioski takie muszą być przekazywane na piśmie.

§ 33
Rada może współpracować z Radami Rodziców i Radami Szkół innych szkół.

 

 

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE§ 34
Zmiany lub uzupełnienia w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzane na wniosek dowolnego organu szkoły lub rodziców po ich zatwierdzeniu zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym na walnym zebraniu Rady Rodziców.

§ 39
Rada Rodziców posiada i używa pieczęci podłużnej z adresem: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 330 ul Mandarynki 1 02-793 Warszawa

 

 

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia

 

 

 

 

  

Kalendarium

Zobacz również:

 

 

 

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/program-wars-i-sawa/logowis_230x80.jpg

 


 

      
 

        

 

       

 
        

  

      

 

      
 

 

Naszą stronę od 2017-10-11 odwiedziło: 78699 osób.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Dokumenty – RODO”,
  2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
  3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
  10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” w górnej części strony.

CIASTECZKA (cookies)

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.