Aby zmienić wielkość czcionki oraz kontrast strony kliknij przyciski po prawej
x A A
A A A

Regulamin wycieczek 

 

 

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 330

IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA W WARSZAWIE
 
 
 


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Szkoła może organizować i prowadzić różnorodne formy działalności w zakresie krajoznawstwa, turystyki i imprez kulturalnych.

 

2. W prowadzeniu tej działalności szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami, organizacjami
i biurami podróży, których przedmiotem działalności statutowej jest krajoznawstwo i turystyka.

 

3. Cele i założenia wycieczek szkolnych:

 

a) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,

b) poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,

c) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,

d) podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej,

e) upowszechnienie form aktywnego wypoczynku,

f) integrowanie zespołu klasowego, kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,

g) kształtowanie wartościowych cech charakteru,

h) rozwijanie samodyscypliny,

i) rozwijanie inwencji twórczej, aktywnej postawy.

 
II. RODZAJE WYCIECZEK

 
1. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 

2. Działalność ta obejmuje następujące formy:

a) wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danych zająć edukacyjnych,

b) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych,

c) imprezy krajoznawczo-turystyczne i turystyki kwalifikowanej: rajdy, zloty, biwaki.

d) imprezy wyjazdowe – związane z realizacją programu nauczania takie jak: zielone szkoły, szkoły ekologiczne, szkoły zimowe.

 
III. ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJŚĆ

 
1. Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych. Obowiązkiem kierownika (organizatora) jest sprawdzenie stanu zdrowia
i umiejętności uczniów, wymaganych podczas wycieczki.

 

2. Dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo-turystyczne.

 

3. Dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki przedmiotowe, krajoznawczo-turystyczne oraz wycieczki turystyki kwalifikowanej.

 

4. Czas trwania wycieczki szkolnej na terenie kraju to maksymalnie 3 dni zajęć lekcyjnych,
z wyjątkiem tzw. zielonych szkół objętych programem nauczania, które mogą trwać 5 i więcej dni.

 

5. W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

 

6. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział
w wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych wycieczek i imprez powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

 

7. Nauczyciele szkoły mogą organizować wyjazdy zagraniczne. Zgodę na zorganizowanie wycieczek zagranicznych wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

8. Organizację wycieczek zagranicznych regulują odrębne przepisy.

 

9. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej może być tylko osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy.

 

10. Wycieczka musi być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie: celu wycieczki, trasy, zwiedzanych obiektów, harmonogramu i regulaminu zachowania uczniów podczas wycieczki.

 

11. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest teren szkoły, skąd uczniowie udają się do domu, wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów prawnych.

 

12. Udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów prawnych, którzy powinni przed jej rozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem w niej ich dziecka.

 

13. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi.

 

14. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

 

15. Uczestnicy wycieczek i imprez powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

16. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczki pełnego bezpieczeństwa konieczne jest przydzielenie opiekunów spośród nauczycieli oraz innych osób pełnoletnich stosownie do potrzeb grupy.

 

17. Liczba opiekunów może ulec zmianie uwzględniając wiek, stan zdrowia, specyfikę klasy, zajęć i imprez, niepełnosprawność uczestników oraz warunki, w jakich odbywa się wycieczka.

 

18. Zezwala się na organizowanie wycieczek szkolnych na poszczególnych poziomach edukacyjnych (łączenie klas).

 

19. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych, mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora.

 

20. Listę tych uczniów wraz z rubrykami umożliwiającymi odnotowanie frekwencji, wychowawca dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.

 

21. Wyjściem nazywamy opuszczenie budynku szkoły klasy z nauczycielem i opiekunem w celu innym niż wycieczka.

 

22. Wyjścia mogą być organizowane w celu uczestnictwa w:

 

  a) zajęciach edukacyjnych lub rekreacyjnych

  b) zajęciach sportowych (np. basen)

  c) wykładach i zajęciach warsztatowych

  d) konkursach przedmiotowych

  e) zawodach sportowych

  f) wyjściu do kina, muzeum, teatru

  g) rekolekcjach

  h) wycieczkach przedmiotowych

 

IV. FINANSOWANIE WYCIECZEK

 
1. Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.

 

2. Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków Rady Rodziców, funduszu klasowego lub innych źródeł.

 

3. Rodzice uczniów, biorących udział w wycieczce, zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów, chyba, że udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł.

 

4. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.

 

5. Kierownik i opiekunowie nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Wydatki
z tego tytułu pokrywa się ze środków, o których mowa w punkcie 2.

 

6. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego

 

7. Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci oświadczenia
o dokonaniu wpłat oraz rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze.

 
   V. DOKUMENTACJA WYCIECZKI

 

1. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę zawiera dokumentację wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor szkoły.

 

2. Dokumentacja wycieczki zawiera:

 

a) kartę wycieczki z listą uczestników (Załącznik nr 1)

b) karta wyjścia (Załącznik nr 2)

c) regulamin zachowania uczniów podczas wycieczki,

d) pisemną zgodę obojga rodziców / opiekunów na udział dziecka w wycieczce (Załącznik nr 3).

 

3. Dokumentacja wycieczki, o której mowa w punktach 2 a, b, winna być złożona do zatwierdzenia przez dyrektora szkoły w terminie minimum 7 dni przed jej rozpoczęciem.

 

4. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik przed rodzicami uczniów uczestniczących w wycieczce w ciągu 1 miesiąca od jej zakończenia.

 

5. Jeżeli wycieczka przedmiotowa ma odbyć się podczas planowej lekcji danego przedmiotu, należy zgłosić dyrektorowi lub jego zastępcy zamiar wyjścia poza teren szkoły, po uprzednim złożeniu karty wyjścia, a następnie odnotować fakt przeprowadzenia wycieczki w dzienniku lekcyjnym.

 

VI. KIEROWNIK WYCIECZKI I OPIEKUNOWIE

 
1. Kierownikiem szkolnej wycieczki krajoznawczo-turystycznej może być wyłącznie nauczyciel (poza wycieczkami zagranicznymi).

 

2. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być tylko nauczyciel posiadający uprawnienia do kierowania tego typu formami działalności krajoznawczo-turystycznej.

 

3. Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki należy:

 

a) opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu i harmonogramu oraz wypełnienie dokumentacji wycieczki,

b) zapoznanie wszystkich uczestników wycieczki z jej regulaminem,

c) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,

d) zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania,

e) określenie zadań opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki,

f) nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny, sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,

g) organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników,

h) podział zadań wśród uczestników,

i) przygotowanie projektu planu finansowego wycieczki oraz przedstawienie go rodzicom do akceptacji,

j) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki,

k) podsumowanie, ocena i rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu.

 

4. Do podstawowych obowiązków opiekuna należy:

 

a) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami wycieczki,


b) współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki,


c) nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,


d) nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych zadań,


e) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki.

 

5. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.
 
6. Opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzać stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem
z każdego miejsca pobytu w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

  
VII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

 
1. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:

 

a) przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie,

 

b) poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu,

 

c) wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika,

 

d) w środkach transportu zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna,

 

e) w czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez okno,

 

f) nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których przebywa,

 

g) korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem,

 

h) w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna,

 

i) dbać o higienę i schludny wygląd,

 

j) nie oddalać się z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna,

 

k) w czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych przestrzegać postanowień i regulaminów tych obiektów,

 

l) zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury osobistej,

 

ł) traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne,

 

m) bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.

 

2. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje.

W przypadku naruszenia przez ucznia zakazu spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających, zawiadamia się jego rodziców/prawnych opiekunów oraz dyrektora szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki.

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy oraz rozporządzeń MEN w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach oraz w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły krajoznawstwa i turystyki

 

Zbiór przepisów prawnych dotyczących organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej:

 

 • [Dz.U.1997.12.67]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania

 

 • [Dz.U.1997.18.102]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 1997r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania

 

 • [Dz.U.1997.57.358]

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne

 

 • [Dz.U.2001.135.1516]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

 

 • [Dz.U.2003.6.69]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

 

 • [tekst jednolity Dz.U.2001.81.889 z późn. zm.]

 Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej

 

 • [tekst jednolity Dz.U.2004.223.2268 z późn. zm.]

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

 

 • [tekst jednolity Dz.U.2005.108.908 z późn. zm.]

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 

 • [Dz.U.2001.101.1095]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej

 

 • [Dz. U.1996.4.31]

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 grudnia 1995r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, organizacji oraz form opieki zdrowotnej nad uczniami

 

 

  

Kalendarium

Zobacz również:

 

 

 

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/program-wars-i-sawa/logowis_230x80.jpg

 


 

      
 

        

 

       

 
        

  

      

 

      
 

 

Naszą stronę od 2017-10-11 odwiedziło: 78743 osób.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Dokumenty – RODO”,
 2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
 3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
 6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
 10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” w górnej części strony.

CIASTECZKA (cookies)

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.