Aby zmienić wielkość czcionki oraz kontrast strony kliknij przyciski po prawej
x A A
A A A

Regulamin Rady Pedagogicznej 

 

 

Załącznik nr 1 Regulamin Działalności Rady Pedagogicznej

 

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ


PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 330

W WARSZAWIE UL. MANDARYNKI 1

 

Podstawy prawne:

 1. Art. 40, 41, 42, 43, 52 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
 2. Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 330
  im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Warszawie ul. Mandarynki 1.

 

§ 1

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

§ 2

 1. Do podstawowych kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą:
 1. zatwierdzenie planów i programów pracy szkoły,
 2. ustalanie regulaminu swojej działalności,
 3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
 4. podejmowanie uchwały zatwierdzającej statut oraz zmian do statutu,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, w tym wniosków w prawie przyznawania uczniom nagród
  i wyróżnień oraz udzielania kar,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
 8. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego,
  w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły..

 

 1. Decyzje w sprawie kompetencji stanowiących podejmuje się poprzez uchwałę lub zatwierdzanie.

 

§ 3

 1. Rada pedagogiczna opiniuje:
 1. organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
  i pozalekcyjnych,
 2. projekt planu finansowego szkoły,
 3. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń
  i innych wyróżnień,
 4. propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych
  i opiekuńczych,
 5. kandydatów do powierzenia im funkcji Dyrektora, Wicedyrektora,
 6. programy nauczania obowiązujących w szkole.

 

2. Opinie są formą wypowiedzi Rady Pedagogicznej i mogą być podejmowane na zebraniu poprzez jawne głosowanie – dokumentowane wpisem
do protokołu lub na właściwym dokumencie, którego opinia dotyczy.

3. Dyrektor może zobowiązać nauczycieli do zapoznania się z dokumentem,
o którego opinię się ubiega w formie zarządzenia z wpisem: „niezłożenie pisemnych uwag do 3-ech dni jest równoznaczne z pozytywną opinią Rady Pedagogicznej”.

§ 4

Do zadań Rady należy:

 1. przygotowanie projektu statutu szkoły i przedstawienie go do uchwalenia Radzie Pedagogicznej po zaopiniowaniu organów szkoły,
 2. wystąpienie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego,
 3. planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej
  i opiekuńczej szkoły, w tym pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 4. okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania, opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły,
 5. kształtowanie postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych swych członków zgodnie z konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka,
 6. współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów,
 7. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

§ 5

 1. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z planami pracy oraz koncepcją pracy szkoły.
 2. Rada obraduje na zebraniach, naradach zwykłych i nadzwyczajnych, które organizowane są w czasie pozalekcyjnym.
 3. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor szkoły, który jest także jej członkiem.

 

§ 6

Rada ma prawo do:

 1. występowania z wnioskiem w sprawie doskonalenia organizacji nauczania
  i wychowania,
 2. występowania w sprawach oceny pracy nauczyciela,
 3. wprowadzania zmian w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktycznych realizacji treści kształcenia danego przedmiotu, przez odpowiedzenie zmniejszenie tygodniowego rozkładu godzin z tego przedmiotu, gdy jest
  to podyktowane np. okresową nieobecnością nauczyciela, przy czym ogólny tygodniowy wymiar godzin nauczania w danej klasie musi być zgodny
  z obowiązującym planem nauczania w cyklu okresowym.

 

§ 7

Rada ustala szczegółowe kryteria oceny zachowania, tryb i zasady poprawy oceny zachowania i oceny z przedmiotów.

 

§ 8

Rada jest zobowiązana zmienić swoją uchwałę dotyczącą niepromowania (nieukończenie szkoły przez ucznia), jeżeli po przeprowadzeniu egzaminu poprawkowego komisja egzaminacyjna ustaliła ocenę wyższą niż niedostateczny.  

§ 9

Organ bezpośrednio nadzorujący szkołę po otrzymaniu uchwały w sprawie wotum nieufności wobec Dyrektora wraz z jej pismem uzasadniającym, przeprowadza postępowanie wyjaśniające, którego wyniki przedstawia Radzie Pedagogicznej na zebraniu plenarnym.

 

§ 10

 1. Rada Pedagogiczna może zgłosić, spośród swych członków pełnozatrudnionych, kandydatów do powierzenia funkcji kierowniczych
  w szkole.
 2. Rada może wystąpić z wnioskiem do organu bezpośrednio nadzorującego szkołę, o ogłoszenie konkursu na Dyrektora.
 3. Zasady przeprowadzenia konkursu na Dyrektora uzgadniane są z Radą Pedagogiczną na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 11

 1. Zebrania Rady przygotowuje i prowadzi Dyrektor szkoły jako przewodniczący.
 2. Zebrania Rady mogą być organizowane na wniosek:
 1. organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 2. z inicjatywy organu prowadzącego szkołę,
 3. co najmniej 1/3 członków Rady.

 

§ 12

Zebrania Rady są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z podejmowaniem uchwał w sprawie wyników klasyfikacji
i promocji uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę potrzeb. Wstępny harmonogram zebrań Rady Dyrektor szkoły umieszcza
w planie nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny.

 

§ 13

 1. Rada podejmuje uchwały na zebraniach i naradach.
 2. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności
  co najmniej połowy jej członków.
 3. Głosowanie nad przyjęciem uchwały może odbywać się w trybie jawnym lub tajnym.

 

Tryb głosowania nad uchwałą ustala Rada w głosowaniu jawnym.

 

§ 14

 1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwały niezgodnej z przepisami prawa.
 2. O wstrzymaniu wykonania uchwały zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

§ 15

 1. Przewodniczący Rady (Dyrektor szkoły):
 1. przygotowuje i prowadzi zebrania Rady,
 2. zawiadamia wszystkich członków o terminie i porządku zebrania na 7 dni przed zebraniem.

     W przypadkach wyjątkowych i nagłych termin ten może ulec skróceniu.

 1. dba o autorytet Rady, chroni prawa i godności nauczycieli,
 2. zapoznaje nauczycieli z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego,
 3. analizuje stopień realizacji uchwał i wniosków Rady,
 4. przedstawia Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku informację
  o działalności szkoły, wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego.

 

2. Członek Rady jest zobowiązany do:

 1. realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
  wg najlepszych zasad wiedzy merytorycznej i metodycznej,
 2. doskonalenia własnych umiejętności zawodowych,
 3. przestrzegania prawa oraz wewnętrznych zarządzeń Dyrektora,
 4. czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady,
 5. realizowania uchwał także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia,
 6. nieujawniania spraw poruszonych na posiedzeniu, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 7. współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków,
 8. dbania o wizerunek szkoły.

 

§ 16

W zebraniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej Przewodniczącego.

§ 17

Zasady i tryb podejmowania uchwał

 1. Uchwały podjęte na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady są prawomocne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej 1/2 liczy członków Rady.
 2. Uchwały podjęte na zebraniach są prawomocne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej 2/3 liczy członków Rady.

 

§ 18

Organizacja wewnętrzna Rady Pedagogicznej

 1. Rada powołuje w zależności od potrzeb stałe lub doraźne zespoły lub komisje, których działalność może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły i pracy nauczycieli.
 2. Pracą zespołu, komisji kieruje przewodniczący powołany przez Przewodniczącego Rady.
 3. Komisja lub zespół składa na zebraniu podsumowującym pracę szkoły sprawozdanie zawierające wyniki swojej pracy.

 

§ 19

Nieobecność na zebraniach i naradach.

 1. Obecność członków Rady na posiedzeniu jest obowiązkowa.
 2. Członkowie Rady usprawiedliwiają swoją nieobecność przed zebraniem/naradą.
 3. Nieusprawiedliwioną nieobecność członka Rady traktuje się jako nieobecność w pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami.
 4. Nauczyciel nieobecny na zebraniu – w terminie do 7 dni od sporządzenia protokołu, składa podpis w miejscu „nieobecni” – obok swojego nazwiska, dopisując datę zapoznania się z treścią protokołu.

 

§ 20

Dokumentacja pracy Rady

 1. Podstawowym dokumentem działalności Rady/komisji są książki protokołów.
 2. Oprawioną, opieczętowaną i podpisaną przez Dyrektora księgę zaopatruje się klauzulą:

 

                 ,,Księga zawiera ...... stron i obejmuje okres pracy Rady Pedagogicznej od dnia ....... do dnia”.

 

 1. Z zebrania Rady, komisji sporządza się protokół w formie drukowanej
  w terminie 7 dni od daty zebrania, wpisuje się treść do księgi protokołów Rady lub do księgi protokołów komisji wg zasad:

 

Dyskusja nad ....... przebiegła w następujący sposób: Pan A powiedział, że .................

Pan B powiedział, że ...... . Po czym na podstawie głosowania jawnego, ustalono że .....

Wynik głosowania: .......... osób ,,za”, ........... ,,przeciw”, .......... osób, wstrzymało się od głosu ........ osób,

Nie stosuje się form bezosobowych typu: „ustalono, wnioskowano, zakończono”.

 1. Protokół z narady wraz z listą obecności podpisuje przewodniczący, protokolant, członkowie.
 1. Członkowie Rady obowiązani są w terminie 7 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłaszania ewentualnych poprawek
  na piśmie przewodniczącemu Rady. Przewodniczący na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu ewentualnych poprawek do protokołu.
 2. Księgi protokołów udostępnia się na terenie szkoły jej nauczycielom, upoważnionym nauczycielom zatrudnionym w organach nadzorujących szkołę, upoważnionym przedstawicielom związków.
 3. Protokół należy sporządzić wg poniższej struktury:

 

a) Tytuł – np. Protokół z zebrania, narady Rady Pedagogicznej z dnia ..........,

 

b) Ustalenia formalne – np. ,W posiedzeniu brało udział ..... członków Rady Pedagogicznej według listy obecności, a także zaproszeni goście
w osobach ......... . Nieobecni usprawiedliwieni ........,

 

c) Przebieg obrad:

 • osoba prowadząca obrady,
 • przyjęto następujący porządek obrad: odnotować, na czyj wniosek
  i o jaki punkt rozszerzono lub zmniejszono porządek obrad,
 • zapis treści obrad i przyjętych rozstrzygnięć, jak wnioski, uchwały
  i oceny – kolejno wg porządku obrad,

  np. Ad. 1 .............

Ad. 2 ............. itd.

 • odnotowanie przebiegu zebrania po wyczerpaniu porządku zebrania, narady (wolne wnioski),
 • zapis końcowy (np. na tym przewodniczący obrad zakończył zebranie),
 • podpisy członków rady pod treścią: zgadzam się z treścią i nie wnoszę zastrzeżeń.

 

 1. Protokolant odpowiada za treść, rzetelność oraz archiwizację
  i zabezpieczenie dokumentu (protokołów) drukowanego oraz elektronicznego zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych.
 2. Lista obecności podpisana przez nauczycieli jest załącznikiem
  nr 1 do każdego protokołu osobno.
 3. Protokoły, sprawozdania opracowywane na obowiązujących drukach szkolnych są załącznikami do protokołów.

 

§ 21

 1. Uchwałę zapisuje się wg następujących treści:

 

Na podstawie §/art. ........ USO/Statutu (podać właściwą podstawę prawną) Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę w sprawie ....... (podać w jakiej sprawie) w głosowaniu jawnym jednogłośnym (lub: przy ....... głosach wstrzymujących się, ........ przeciwnych).

 1. Zatwierdzenie projektów/planów/organizacji doskonalenia lub inne zapisuje się wg następującej treści:

 

Na podstawie §/art. ....... USO/Statutu – Rada Pedagogiczna zatwierdziła projekt/plan i przyjęła do realizacji w wyniku głosowania jawnego przy ...... głosach za przyjęciem, ........... wstrzymujących się, ........... przeciwnych.

 

§ 22

 1. Regulamin Rady Pedagogicznej wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 1. Przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej nr U.RP/3/2012/13 w dniu
  4 kwietnia 2013 r.

 

Regulamin udostępniony jest w pokoju nauczycielskim od dnia uchwalenia.

                  

                           

         ……………..…………………………………….

                                                                                                                                                                                                   (pieczątka, podpis dyrektora)

 

  

Kalendarium

Zobacz również:

 

 

 

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/program-wars-i-sawa/logowis_230x80.jpg

 


 

      
 

        

 

       

 
        

  

      

 

      
 

 

Naszą stronę od 2017-10-11 odwiedziło: 55631 osób.