Aby zmienić wielkość czcionki oraz kontrast strony kliknij przyciski po prawej
x A A
A A A

Regulamin klasy sportowej 

 

 

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 330

IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA

W WARSZAWIE

 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego(Dz. U. 2012, poz. 1129)

 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 330 w Warszawie (SP330) prowadzi klasę sportową.

 

2. Uczniowie uczęszczający do klasy sportowej realizują szkolny plan nauczania ustalony przez dyrektora szkoły dla danego etapu edukacji i opracowany na podstawie ramowego planu nauczania.

 

3. Wymiar zajęć obowiązkowych z wychowania fizycznego w klasie sportowej, na II etapie edukacyjnym, wynosi 10 godzin tygodniowo, w tym 4 godziny przeznaczone są na realizację podstawy programowej oraz 6 godzin na ukierunkowane szkolenie sportowe piłki ręcznej.

 

4. Szkolenie sportowe obejmuje zajęcia prowadzone na terenie szkoły i poza szkołą, wynikające
ze szkolnego planu nauczania, oraz uczestnictwo w zawodach (organizowanych w ramach kalendarza imprez sportowych) i obozach sportowych.

 

5. Szkolenie sportowe prowadzone jest w oparciu o szczegółowe i aktualne przepisy dotyczące szkolnictwa sportowego.

 

6. Uczniem klasy sportowej może zostać zarówno uczeń mieszkający w obwodzie szkoły, jak
i uczeń mieszkający poza jej obwodem.

 

7. Kandydatem do klasy sportowej może być uczeń wykazujący bardzo dobry stan zdrowia (potwierdzony przez lekarza), wysoką sprawność fizyczną oraz niesprawiający trudności wychowawczych.

 

8. Dyrektor Szkoły, na wniosek wychowawcy klasy sportowej lub trenera/instruktora,
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może podjąć decyzję o przeniesieniu ucznia do klasy ogólnodostępnej (lub szkoły obwodowej) w razie:

1) Nieprzestrzegania przez ucznia postanowień regulaminów szkolnych i uzyskania oceny nieodpowiedniej lub nagannej zachowania;

2) Osiągania bardzo słabych wyników sportowych lub dydaktycznych;

3) Częstego opuszczania lekcji oraz zawodów bez usprawiedliwienia;

4) Poważnych zastrzeżeń dotyczących zachowania podczas zawodów sportowych (obozów),

5) Braku aktualnego orzeczenia lekarza sportowego.


 

Rozdział II

ZASADY KWALIFIKACJI DO KLASY SPORTOWEJ

 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy sportowej dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną.

 

2. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor lub wicedyrektor szkoły;

2) Nauczyciel/le wychowania fizycznego;

3) Przedstawiciele wychowawców klas podlegających rekrutacji.

 

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna:

1) Prowadzi postępowanie kwalifikacyjne;

2) Sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego;

3) Ogłasza listę uczniów przyjętych do klasy sportowej.

 

4. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje możliwość wniesienia odwołania od decyzji
na piśmie w terminie 3 dni od daty ogłoszenia listy.

 

5. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

 

6. Wymagana dokumentacja ucznia klasy sportowej:

1) Podanie o przyjęcie do klasy sportowej (załącznik nr 1 do regulaminu);

2) Akceptacja regulaminu klasy sportowej (załącznik nr 2 do regulaminu);

3) Orzeczenie lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu.

 

7. Dokumentację ucznia klasy sportowej przechowuje wychowawca klasy.

 

8. O przyjęciu ucznia do klasy sportowej w trakcie roku szkolnego decyduje:

      1) Aktualne badanie lekarza medycyny sportowej.

      2) Zaliczony test sprawności dla kandydatów do klasy sportowej oraz test umiejętności

          technicznych z zakresu klasy poprzedniej.

      3) Minimum dobra ocena zachowania.

      4) Pozytywna opinia nauczyciela wychowania fizycznego ze szkoły, z której uczeń przyszedł.

     

 

Rozdział III

PRAWA UCZNIA KLASY SPORTOWEJ

 

Uczeń klasy sportowej ma wszystkie prawa ucznia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 330 w Warszawie oraz:

1. Ma prawo korzystać z pomocy dyrekcji, nauczycieli i trenerów grupy sportowej
w rozwiązywaniu problemów wynikających z konieczności pogodzenia nauki i sportu,
a w szczególności do pomocy dydaktycznej w przezwyciężaniu trudności w nauce (zajęcia wyrównawcze).

2. Ma prawo do korzystania, pod opieką nauczyciela-opiekuna grupy sportowej, ze sprzętu sportowego oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkoły.

3. Ma prawo do udziału w zawodach zgodnych z kategoriami wiekowymi, limitami uczestników oraz regulaminami.

4. Ma prawo do udziału w zgrupowaniach sportowych (koszt pokrywa uczestnik).

5. Po jednodniowych lub kilkudniowych zawodach sportowych ma prawo być nieprzygotowanym do lekcji w dniu następnym z zakresu materiału przerabianego w czasie swojej nieobecności (materiał realizowany w czasie nieobecności ucznia ma być przez niego nadrobiony w jak najszybszym terminie).

6. W indywidualnych przypadkach losowych, na wniosek rodzica, uczeń może być czasowo zwolniony z treningów lub zawodów.

7. Absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie jest ujmowana
w dokumentacji szkolnej jako nieobecność, a odnotowywana jest jako „zawody”.

 

 

Rozdział IV

OBOWIĄZKI UCZNIA KLASY SPORTOWEJ

 

Od uczniów klas sportowych wymaga się:

1. Przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących uczniów w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 w Warszawie.

2. Przestrzegania regulaminów obowiązujących na obiektach sportowych.

3. Uczestniczenia we wszystkich zajęciach objętych planem lekcji i szkolenia (zawody, turnieje, obozy)

4. Prezentowania postawy godnej ucznia i sportowca.

5. Podporządkowania się wskazaniom nauczycieli i trenera w zakresie nauki, zachowania, bezpieczeństwa, sportu oraz zdrowego odżywiania.

6. Bezwzględnego przestrzegania zasad BHP oraz przyjętych zasad kulturalnego współżycia
w czasie zajęć wychowania fizycznego, zawodów i wyjazdów sportowych.

7. Dbania o sprzęt sportowy, przyrządy i urządzenia wykorzystywane w procesie szkolenia.

8. Udokumentowania długotrwałej niezdolności do ćwiczeń.

9. Przedłożenia nauczycielowi z wyprzedzeniem informacji o przewidywanej nieobecności
na zawodach.

10. Aktualnych badań lekarskich.

11. Przestrzegania niniejszego regulaminu klasy sportowej.

 

 

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Konsekwencją dla ucznia klasy sportowej, który nie stosuje się do powyższego regulaminu oraz osiąga słabe wyniki w nauce może być:

1) Pozbawienie prawa reprezentowania szkoły w zawodach sportowych;

2) Pozbawienie prawa uczestnictwa w obozie sportowym;

3) Usunięcie z obozu sportowego lub imprezy sportowej przy jednoczesnym nałożeniu
na prawnych opiekunów ucznia obowiązku odebrania dziecka z miejsca jego pobytu na ich koszt (w najkrótszym możliwym terminie).

4) Podpisanie z dyrekcją szkoły indywidualnego kontraktu.

2. O nałożeniu wymienionych kar decyduje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy lub trenera/instruktora.

3. W przypadkach nieobjętych powyższym regulaminem decyzję o postępowaniu w danej sprawie podejmuje dyrektor szkoły. Od decyzji dyrektora nie ma odwołania.

 

 


Załącznik nr 1

do Regulaminu   

Klasy Sportowej

 

Warszawa, dn. …………..                                    

 

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej

z Oddziałami Integracyjnymi Nr 330

im. Nauczycieli Tajnego Nauczania

w Warszawie

 

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka do klasy …… sportowej

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 330

im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Warszawie w roku szkolnym……………………

 

 

Dane dziecka

 

Imię(imiona) i nazwisko:………………………………………………………………….

 

Uczeń szkoły podstawowej: ………………………………………………………………

 

Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………

 

Numer PESEL: ………………………………………………………………

 

Imiona i nazwisko rodziców (prawnych opiekunów):

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

Adres zameldowania:

 

………………………………………………………………………………………………

 

Adres zamieszkania (jeśli jest inny niż zameldowania):

 

………………………………………………………………………………………………

 

Telefony kontaktowe:

………………………………………………………………………………………………

 

 

…………………………………………………………………………………………………

podpisy rodziców (prawnych opiekunów)


Załącznik nr 2

do Regulaminu   

Klasy Sportowej

 

 

Warszawa, dn. ………………….

 

 

 

Akceptacja Regulaminu Klasy Sportowej

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 330

im. Nauczycieli Tajnego Nauczania

w Warszawie przez rodziców i ucznia

 

 

 

Po zapoznaniu się z Regulaminem Klasy Sportowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami

 

Integracyjnymi Nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Warszawie,
 

oświadczam, że w pełni akceptuję

 

jego treść i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

 

 

 

………………………………………………………………………..…………………

imię i nazwisko dziecka

 

 

 

W przypadku naruszenia i łamania ww. regulaminu przyjmuję do wiadomości decyzję

 

 Dyrektora Szkoły o przeniesieniu dziecka do klasy ogólnodostępnej.

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

podpisy rodziców (prawnych opiekunów)

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

podpis ucznia

 

  

Kalendarium

Zobacz również:

 

 

 

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/program-wars-i-sawa/logowis_230x80.jpg

 


 

      
 

        

 

       

 
        

  

      

 

      
 

 

Naszą stronę od 2017-10-11 odwiedziło: 55633 osób.