Aby zmienić wielkość czcionki oraz kontrast strony kliknij przyciski po prawej
x A A
A A A

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w SP 330 

Zasady, formy i zakres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 330

w Warszawie w roku szkolnym 2018/2019

 

1.Uczniowi w szkole  udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.

2.W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest również rodzicom uczniów oraz  nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści:  psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni, integracji sensorycznej oraz rehabilitanci.

7. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści prowadzący zajęcia z danym uczniem tworzą zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej i udzielanej na terenie szkoły.

8. Rodzice mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen. Wolę uczestnictwa w ww. zespole mogą zgłaszać koordynatorowi zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczycielowi, wychowawcy bądź specjaliście.

9. Koordynator zespołu wraz z nauczycielami i specjalistami opracowuje dla wskazanego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

10. Dla każdego ucznia posiadającego opinię psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciele wraz ze specjalistami opracowują  i wdrażają, zgodnie z zaleceniami zawartymi  w ww. opinii dostosowania edukacyjno-wychowawcze.

11. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne zajęcia będą realizowane, dyrektor szkoły informuje pisemnie rodziców/opiekunów ucznia.

12. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców  oraz specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

13.W szkole działa szkolny zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którego pracę koordynuje osoba wskazana przez dyrektora szkoły. W roku szkolnym 2018/2019 szkolny zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej spotyka się we wtorki w godz. 7.40-8.40 w pokoju pedagoga szkolnego.

 

  

Kalendarium

Zobacz również:

 

 

 

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/program-wars-i-sawa/logowis_230x80.jpg

 


 

      
 

        

 

       

 
        

  

      

 

      
 

 

Naszą stronę od 2017-10-11 odwiedziło: 55633 osób.