Aby zmienić wielkość czcionki oraz kontrast strony kliknij przyciski po prawej
x A A
A A A

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 330

im. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA W WARSZAWIE

 

W roku szkolnym 2017/2018 w życie weszła nowa reforma edukacji, w trakcie której sześcioklasowe szkoły podstawowe ulegają przekształceniu w ośmioklasowe szkoły podstawowe, gimnazja zostają wygaszane, a na ich miejsce pojawiają się czteroletnie licea, pięcioletnie technika oraz trzyletnie szkoły branżowe I stopnia i dwuletnie szkoły branżowe II stopnia. W związku z tymi zmianami Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza do ramowego programu nauczania godziny na realizację zajęć edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego.

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia. Za realizację WSDZ odpowiada Dyrektor szkoły oraz wyznaczony przez niego  koordynator doradztwa zawodowego w szkole, pedagog szkolny, psycholog, wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi, a także inne osoby wspomagające działania doradcze. WSDZ jest częścią planu wychowawczego szkoły i jest włączony do Statutu Szkoły.

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego został napisany na podstawie:

 • ustawy o systemie oświaty;
 • Karty Nauczyciela;
 • rozporządzenia MEN w sprawie ramowych statutów szkół publicznych;
 • rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach publicznych.

 

1. Założenia WSDZ:

 • wybór zawodu jest procesem rozwojowym i stanowiącym sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia; 
 • na wybór zawodu składają się: wiedza na temat siebie, wiedza na temat zawodów, ścieżek edukacyjnych i rynku pracy;  
 • na wybór zawodu wpływają głównie cechy osobowościowe jednostki (temperament, charakter, poziom inteligencji, zainteresowania, zdolności), umiejętności, doświadczenia, wyznawane wartości i normy, czynniki emocjonalne, zdrowotne, rodzaj i poziom wykształcenia, wpływ rodziny, aktywność własna jednostki;  
 • preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się w toku życia człowieka; 
 • działania w ramach WSDZ muszą być systematyczne, zaplanowane i realizowane według harmonogramu pracy szkoły; 
 • WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami (Radą Pedagogiczną); 
 • WSDZ ma charakter planowych działań ogółu nauczycieli i koordynowany jest przez osobę wyznaczoną przez Dyrektora Szkoły, dzięki czemu wszelkie działania szkoły mają spójny charakter.

 

2. Cele WSDZ:

Celem głównym jest przygotowanie uczniów do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia     i zawodu. Cel ten nakazuje konieczność kształcenia u uczniów konkretnych umiejętności  i dyspozycji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych  i społecznych. Jest zobowiązaniem całej społeczności szkolnej do systematycznych oddziaływań wychowawczo – doradczych.  

 

Cele szczegółowe:

Uczniowie:

 • potrafią dokonać adekwatnej samooceny;
 • rozpoznają swoje mocne strony;
 • potrafią rozpoznać swoje umiejętności, zainteresowania i zdolności;
 • potrafią współpracować w zespole;
 • potrafią sprawnie się komunikować;
 • potrafią dokonać autoprezentacji;
 • potrafią negocjować i używać racjonalnych argumentów;
 • potrafią racjonalnie planować ścieżkę swojej kariery edukacyjno-zawodowej;
 • posiadają informacje o zawodach z najbliższego otoczenia.
 • potrafią dopasować kompetencje do zawodu;
 • znają polski system edukacji.

 

Nauczyciele:

 • potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów; 
 • rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje; 
 • wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji lub kierują  do specjalistów; 
 • znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji; 
 • włączają rodziców, przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces orientacji  i doradztwa zawodowego w szkole.  

 

Rodzice:

 • znają swoje dziecko;
 • są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli „doradców”; 
 • znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu; 
 • znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji; 
 • wiedzą gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych; 
 • angażują się w pracę doradczą szkoły (np. prezentują swoje zawody, zakłady pracy).  

 

3. Metody i forma pracy doradczej:

 • zajęcia warsztatowe (grupowe) nastawione na wzmacnianie: poczucia wartości, swoich kompetencji i mocnych stron; umiejętności planowania kariery edukacyjno-zawodowej; umiejętności podejmowania trafnych wyborów; wiedzy na temat rynku edukacyjnego, rynku pracy i zawodów;
 • mini wykład;
 • „burza mózgów”;
 • pogadanka;
 • drama;
 • ćwiczenia;
 • prezentacje, pokazy;
 • spotkania z przedstawicielami zawodów (w tym z rodzicami);
 • wycieczki zawodoznawcze;
 • konkursy, targi, projekty;
 • indywidualne porady.

 

4. Treści i czas realizacji:

 

Wszystkie klasy:

 • Lekcje wplatające informacje zawodoznawcze.
 • Zajęcia z przedstawicielami różnych zawodów reprezentowanych przez rodziców uczniów naszej szkoły oraz inne osoby .
 • Wyjścia i wycieczki, mające na celu możliwie wszechstronne zapoznawanie dzieci z różnego rodzaju obszarami zawodowymi i zawodami.
 •  Konkursy o tematyce związanej z uzdolnieniami uczniów, zawodami, karierą.

Klasy VI:

Dwa warsztaty współprowadzone przez szkolnego doradcę zawodowego
i wychowawcę z propozycji zawartych w programie „Mądrze zaplanuj swoją przyszłość”: „ Poznanie siebie – zainteresowania „Praca”, „Zawody”, „Kim chce zostać w przyszłości?”, „Zainteresowania”, „Umiejętności”.

Klasy VII:

Zajęcia doradcze/ warsztaty z doradcą zawodowym w wymiarze 10 godzin warsztatowych w skali roku na każdą klasę.

 1. Samopoznanie -zdolności i uzdolnienia.
 2. Moje umiejętności - moje sukcesy.
 3. Wiedza - edukacja (czego lubię się uczyć, co mnie interesuje, rozwija, w czym jestem dobra/y, czego nie lubię się uczyć , co jest trudne?).
 4. Osobowość zawodowa – predyspozycje zawodowe.
 5. Stawianie sobie celu (możliwości, szanse, zagrożenia).
 6. Poczucie własnej wartości – test samooceny.
 7. Świat zawodów (popularne, potrzebne, przyszłości itp.)
 8. Ukierunkowanie na sukces, dokonywanie świadomych wyborów, elastyczność w działaniu.
 9. Planowanie kariery i edukacji, poszukiwanie informacji o ofertach.
 10. Autoprezentacja

 

 

Klasy VIII:

 

Zajęcia doradcze/ warsztaty z doradcą zawodowym w wymiarze 10 godzin warsztatowych w skali roku na każdą klasę.

 1. Wszyscy jesteśmy zdolni
 2. Praca w grupie jako przykład kompetencji kluczowej
 3. Umiejętności a zawód
 4. Moja przyszłość edukacyjno zawodowa
 5. Kompetencje na rynku pracy
 6. Od elektryka do kierownika
 7. Zawody w moim najbliższym otoczeniu
 8. Pomysł na siebie
 9. Plan działania
 10. Rynek pracy

5. Efekty:

Korzyści wynikające z wdrażania WSDZ powinny dotyczyć: uczniów, rodziców, szkoły oraz przyszłych pracodawców. Są to:

 • kształtowanie odpowiednich postaw, zachowań, umiejętności i wiedzy;
 • lepsze przygotowanie uczniów do świadomego planowania kariery;
 • świadomy wybór dalszej ścieżki edukacyjnej oraz przyszłego zawodu;
 • mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły a potem pracy, jako konsekwencji niewłaściwych wyborów.

 

6. Ewaluacja:

Ewaluacja WSDZ jest niezbędna, aby działania doradcze na terenie szkoły były zgodne  z oczekiwaniami i potrzebami uczniów i ich rodziców.  Na podstawie ankiety ewaluacyjnej koordynator doradztwa zawodowego w szkole sporządza sprawozdanie z i przedstawi  je Dyrektorowi szkoły oraz Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia.

  

Kalendarium

Zobacz również:

 

 

 

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/program-wars-i-sawa/logowis_230x80.jpg

 


 

      
 

        

 

       

 
        

  

      

 

      
 

 

Naszą stronę od 2017-10-11 odwiedziło: 49164 osób.