Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 330

im. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA W WARSZAWIE

na rok szkolny 2017/2018

 

 

W roku szkolnym 2017/2018 w życie wchodzi nowa reforma edukacji, w trakcie której sześcioklasowe szkoły podstawowe ulegają przekształceniu w ośmioklasowe szkoły podstawowe, gimnazja zostają wygaszane, a na ich miejsce pojawiają się czteroletnie licea, pięcioletnie technika oraz trzyletnie szkoły branżowe I stopnia i dwuletnie szkoły branżowe II stopnia. W związku z tymi zmianami Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza do ramowego programu nauczania godziny na realizację zajęć edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego.

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia. Za realizację WSDZ odpowiada Dyrektor szkoły oraz wyznaczony przez niego  koordynator doradztwa zawodowego w szkole, pedagog szkolny, psycholog, wychowawcy    (w szczególności wychowawcy klas 6), nauczyciele przedmiotowi, a także inne osoby wspomagające działania doradcze. WSDZ jest częścią planu wychowawczego szkoły i jest włączony do Statutu Szkoły.

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego został napisany na podstawie:

· ustawy o systemie oświaty;

·  Karty Nauczyciela;

·  rozporządzenia MEN w sprawie ramowych statutów szkół publicznych;

· rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach publicznych.

 

1. Założenia WSDZ:

 

· wybór zawodu jest procesem rozwojowym i stanowiącym sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia; 

·  na wybór zawodu składają się: wiedza na temat siebie, wiedza na temat zawodów, ścieżek edukacyjnych i rynku pracy; 

· na wybór zawodu wpływają głównie cechy osobowościowe jednostki (temperament, charakter, poziom inteligencji, zainteresowania, zdolności), umiejętności, doświadczenia, wyznawane wartości i normy, czynniki emocjonalne, zdrowotne, rodzaj i poziom wykształcenia, wpływ rodziny, aktywność własna jednostki;  

·  preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się w toku życia człowieka; 

·  działania w ramach WSDZ muszą być systematyczne, zaplanowane i realizowane według harmonogramu pracy szkoły; 

·  WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami (Radą Pedagogiczną); 

·  WSDZ ma charakter planowych działań ogółu nauczycieli i koordynowany jest przez osobę wyznaczoną przez Dyrektora Szkoły, dzięki czemu wszelkie działania szkoły mają spójny charakter.

 

2. Cele WSDZ:

 

Celem głównym jest przygotowanie uczniów do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia i zawodu. Cel ten nakazuje konieczność kształcenia u uczniów konkretnych umiejętności i dyspozycji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i społecznych. Jest zobowiązaniem całej społeczności szkolnej do systematycznych oddziaływań wychowawczo – doradczych.  

 

Cele szczegółowe:

 

Uczniowie:

·          potrafią dokonać adekwatnej samooceny;

·          rozpoznają swoje mocne strony;

·          potrafią rozpoznać swoje umiejętności, zainteresowania i zdolności;

·          potrafią współpracować w zespole;

·          potrafią sprawnie się komunikować;

·          potrafią dokonać autoprezentacji;

·          potrafią negocjować i używać racjonalnych argumentów;

·          potrafią racjonalnie planować ścieżkę swojej kariery edukacyjno-zawodowej;

·          posiadają informacje o zawodach z najbliższego otoczenia;

·          potrafią dopasować kompetencje do zawodu;

·          znają polski system edukacji.

 

Nauczyciele:

 

· potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów; 

· rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje; 

· wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji lub kierują do specjalistów; 

· znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji; 

·  włączają rodziców, przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces orientacji i doradztwa zawodowego w szkole.  

 

Rodzice:

 

·          znają swoje dziecko;

·          są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli „doradców”; 

·          znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu; 

·          znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji; 

·          wiedzą gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych; 

·          angażują się w pracę doradczą szkoły (np. prezentują swoje zawody, zakłady pracy).  

 

3. Metody i forma pracy doradczej:

 

·zajęcia warsztatowe (grupowe) nastawione na wzmacnianie: poczucia wartości, swoich kompetencji i mocnych stron; umiejętności planowania kariery edukacyjno-zawodowej; umiejętności podejmowania trafnych wyborów; wiedzy na temat rynku edukacyjnego, rynku pracy i zawodów;

·          mini wykład;

·          „burza mózgów”;

·          pogadanka;

·          drama;

·          ćwiczenia;

·          prezentacje, pokazy;

·          spotkania z przedstawicielami zawodów (w tym z rodzicami);

·          wycieczki zawodoznawcze;

·          konkursy, targi, projekty;

·          indywidualne porady.

 

4. Treści i czas realizacji:

 

Wszystkie klasy:

 

·         Lekcje wplatające informacje zawodoznawcze;

·         Zajęcia z przedstawicielami różnych zawodów reprezentowanych przez rodziców uczniów szkoły oraz inne osoby;

·    Wyjścia i wycieczki, mające na celu możliwie wszechstronne zapoznawanie dzieci z różnego rodzaju obszarami zawodowymi i zawodami;

·        Konkursy o tematyce związanej z uzdolnieniami uczniów, zawodami, karierą.

 

Klasy VI:

 

Do wyboru warsztaty współprowadzone przez szkolnego doradcę zawodowego i wychowawcę z propozycji zawartych w programie: „Mądrze zaplanuj swoją przyszłość”: „ Poznanie siebie – zainteresowania „Praca”, „Zawody”, „Kim chce zostać w przyszłości?”, „Zainteresowania”, „Umiejętności”.

 

Klasy VII:

 

Zajęcia doradcze/ warsztaty z doradcą zawodowym w wymiarze 10 godzin warsztatowych w skali roku na każdą klasę.

 

1.    Samopoznanie - moje mocne strony i zainteresowania (hobby, pasje, ulubione aktywności).

2.    Umiejętności, osiągnięcia, sukcesy.

3.    Wiedza - edukacja (czego lubię się uczyć, co mnie interesuje, rozwija, w czym jestem dobra/y, czego nie lubię się uczyć , co jest trudne?).

4.    Osobowość zawodowa – predyspozycje zawodowe.

5.    Stawianie sobie celu (możliwości, szanse, zagrożenia).

6.    Poczucie własnej wartości/samoocena – test samooceny.

7.    Temperament a wybór zawodu.

8.    Ukierunkowanie na sukces, dokonywanie świadomych wyborów, elastyczność w działaniu.

10.  Planowanie kariery i edukacji, poszukiwanie informacji o ofertach.

11.  Autoprezentacja.

 

5. Efekty:

 

Korzyści wynikające z wdrażania WSDZ powinny dotyczyć: uczniów, rodziców, szkoły oraz przyszłych pracodawców. Są to:

·          kształtowanie odpowiednich postaw, zachowań, umiejętności i wiedzy;

·          lepsze przygotowanie uczniów do świadomego planowania kariery;

·          świadomy wybór dalszej ścieżki edukacyjnej oraz przyszłego zawodu;

·      mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły a potem pracy, jako konsekwencji niewłaściwych wyborów.

 

6. Ewaluacja:

 

Ewaluacja WSDZ jest niezbędna, aby działania doradcze na terenie szkoły były zgodne z oczekiwaniami i potrzebami uczniów i ich rodziców.  Na podstawie ankiety ewaluacyjnej koordynator doradztwa zawodowego w szkole sporządza sprawozdanie z i przedstawi je Dyrektorowi szkoły oraz Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia.

  

Kalendarium

Zobacz również:

 

 

 

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/program-wars-i-sawa/logowis_230x80.jpg

 


 

      
 

        

 

       

 
        

  

      

 

      
 

 

Naszą stronę od 2017-10-11 odwiedziło: 34483 osób.