Aby zmienić wielkość czcionki oraz kontrast strony kliknij przyciski po prawej
x A A
A A A

REGULAMIN PRZEBYWANIA

REGULAMIN PRZEBYWANIA
2018-09-28

 

 

 

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że biorąc pod uwagę zapewnienie bezpieczeństwa uczniom Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 w Warszawie, od dnia 1 października 2018 r., wprowadzony zostaje Regulamin przebywania osób trzecich, w tym rodziców, na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 330.

Zmieniona zostanie również organizacja wejścia i przebywania na terenie szkoły.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z Regulaminem.

 

 

 

Dziękuję za współpracę,

Joanna Skopińska

 

 

  

 

REGULAMIN PRZEBYWANIA OSÓB TRZECICH, W TYM RODZICÓW, NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 330 W WARSZAWIE

 

 

 1. Dostęp do Szkoły pomiędzy godzinami 8.15 – 16.15 jest ograniczony i ściśle nadzorowany.
 2. Po godzinie 8.15 brama wjazdowa, furtka boczna oraz drzwi wejściowe zostają zamknięte.
 3. Drzwi wejściowe w sposób ciągły są monitorowane przez pracownika szkoły.
 4. Po godzinie 8.15 wszystkie osoby trzecie w tym rodzice uczniów, zobowiązani są do opuszczenia budynku szkoły, chyba, że zostali wpisani do księgi wejść określając cel wizyty.
 5. Osoba niebędąca pracownikiem lub uczniem szkoły, wchodząca na teren szkoły zobowiązana jest do wpisania się do księgi wejść.
 6. księdze wejść odnotowuje się: imię i nazwisko osoby wchodzącej, godzinę wejścia, cel wizyty, godzinę wyjścia.
 7. Osoba wchodząca na teren szkoły po wpisaniu się do księgi wejść otrzymuje od pracownika identyfikator GOŚĆ/RODZIC, nosi go w sposób widoczny i porusza się po szkole zgodnie z określonym celem i w sposób nie zakłócający porządku i spokoju.
 8. Każdy pracownik szkoły jest upoważniony do skontrolowania zasadności pobytu na terenie budynku osoby posiadającej identyfikator GOŚĆ/RODZIC.
 9. Osoba opuszczająca budynek szkoły zobowiązana jest oddać identyfikator pracownikowi szkoły oraz odnotować godzinę wyjścia w księdze wyjść.
 10. Uczeń od momentu przyjścia do szkoły do zakończenia zajęć pozostaje pod opieką szkoły.
 11. Uczeń opuszcza szkołę wyłącznie:
 • pod opieką rodziców/opiekunów,
 • na podstawie stałej zgody rodzica opiekuna prawnego na samodzielne wyjście ze szkoły,
 • na podstawie jednorazowego zwolnienia przekazanego w formie pisemnej wychowawcy klasy lub w formie elektronicznej do sekretariatu szkoły.

 

 1. Uczniowie wypuszczani są ze szkoły przez pracownika nadzorującego wyjście w oparciu o plan lekcji klasy. Uczniowie maja obowiązek nosić imienny identyfikator wydany przez szkołę. Pracownik nadzorujący wejście ma prawo żądać od ucznia okazania identyfikatora, jeśli w chwili opuszczania szkoły nie będzie widoczny.
 2. Wyjście ucznia ze szkoły w godzinach wcześniejszych niż przewiduje to plan zajęć klasy możliwe jest po potwierdzeniu pisemnego zwolnienia rodziców/opiekunów prawnych lub zwolnienia elektronicznego w sekretariacie szkoły (pieczątka i podpis pracownika) oraz przekazaniu tego potwierdzenia pracownikowi nadzorującemu wejście.
 3. Jednorazowe wcześniejsze wyjścia ucznia ze szkoły są ewidencjonowane.

 

 


 

Zobacz także:

Kalendarium

Zobacz również:

 

 

 

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/program-wars-i-sawa/logowis_230x80.jpg

 


 

      
 

        

 

       

 
        

  

      

 

      
 

 

Naszą stronę od 2017-10-11 odwiedziło: 55633 osób.