Aby zmienić wielkość czcionki oraz kontrast strony kliknij przyciski po prawej
x A A
A A A

LATO W MIEŚCIE

LATO W MIEŚCIE
2018-05-06

  

 

Zapisy na wolne miejsca do Programu Lato w Mieście 2018

 

Zgodnie z harmonogramem zapisy na wolne miejsca rozpoczynają się 21 czerwca br. od godziny 12.00. Zapisy będą trwały przez cały okres trwania wakacji tj. do 31 sierpnia 2018 r. Decyzja o przyjęciu podejmowana jest w szkole, która organizuje Lato w Mieście 2018.

 

Jeżeli rodzic wypełnił kartę w systemie zapisów w terminie od 17 maja do 29 maja br., to aby ubiegać się o przyjęcie na wolne miejsca do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018” powinien:

  1. Zgłosić się do szkoły, która dysponuje wolnymi miejscami;
  2. Po potwierdzeniu możliwości przyjęcia na wolne miejsce przez szkołę podać numer pesel dziecka, na podstawie, którego zostanie wygenerowana karta kwalifikacyjna;
  3. Po wygenerowaniu karty kwalifikacyjnej przez szkołę rodzic składa podpis;
  4. Upoważniona do udzielania informacji osoba w szkole, przekazuje rodzicowi zasady dokonania opłaty za wyżywienie;
  5. Rodzic wnosi opłaty za posiłki oraz przynosi potwierdzenie opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat do szkoły (przekazanie potwierdzenia opłat lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat jest warunkiem przyjęcia do WPE);

Jeżeli rodzic nie wypełnił karty w systemie zapisów w terminie od 17 maja do 29 maja br. to aby ubiegać się o przyjęcie na wolne miejsca do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018” powinien:

 

  1. Zgłosić się do szkoły, która dysponuje wolnymi miejscami;
  2. Po potwierdzeniu możliwości przyjęcia na wolne miejsce, przez szkołę, upoważniony pracownik w szkole, wprowadza dane o dziecku do elektronicznego systemu zgłoszeń;
  3. Po wprowadzeniu niezbędnych danych osoba wypełniająca generuje wersję papierową karty, na której rodzic składa podpis;
  4. Upoważniona do udzielania informacji osoba w szkole, przekazuje rodzicowi zasady dokonania opłaty za wyżywienie;
  5. Rodzic wnosi opłaty za posiłki oraz przynosi potwierdzenie opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat do szkoły (przekazanie potwierdzenia opłat lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat jest warunkiem przyjęcia do WPE);

  

 

 

Regulamin Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej obowiązujący uczestników

Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018”

w Szkole Podstawowej nr 330

im. Nauczycieli Tajnego Nauczania  w Warszawie

 

1. Wakacyjna Placówka Edukacyjna (WPE) funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 17.00 w okresie od 16 lipca 2018 r. – 27 lipca 2018 r.

2. Wakacyjna Placówka Edukacyjna (WPE) pracuje w modułach tygodniowych, zapisy uczestników dokonywane są na co najmniej jeden tydzień roboczy (5 dni, od poniedziałku do piątku).

3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru dziecka w godzinach pracy placówki. Nieprzestrzeganie godzin odbioru dziecka może skutkować odmową przyjęcia dziecka do placówki.

4. Warunki uczestniczenia ucznia w WPE: · posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe zamieszkanie (zameldowanie) w Warszawie, · złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika · uiszczenie opłaty za wyżywienie w wysokości 7 zł dziennie* .

5. Uczestnik programu w WPE otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły.

6. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które nie mogą korzystać z żywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (zaświadczenie) są zobowiązani do przyniesienia dla dziecka posiłku przygotowanego w domu.

7. Z opłat za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły.

8. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za posiłki razem ze złożeniem karty zgłoszenia* najpóźniej do dnia 18 czerwca 2018 r. do godz. 15:00.

9. Zwrot opłaty za niewykorzystane przez uczestnika posiłki nastąpi tylko po uprzednim telefonicznym (tel. 22 648 79 29) lub osobistym zgłoszeniu nieobecności dziecka w WPE
w danym dniu, najpóźniej do godz. 8.15.

10. Zwrot opłaty za niewykorzystane przez dziecko posiłki dokonywane będzie w ciągu 30 dni od daty zakończeniu programu, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego ze wskazaniem dni, w których uczestnik był nieobecny, złożony do ostatniego dnia akcji w placówce.

11. Wszystkie zajęcia prowadzone w WPE w ramach Programu są bezpłatne.
12. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia dziecka w strój, nakrycie głowy i obuwie stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć oraz ze względu na liczne wycieczki poza teren placówki, w wodę/napój w małej butelce.

13. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania dziecka, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia ucznia z udziału w zajęciach.

14. Za szkody wyrządzone przez uczestnika programu odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni.

15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.

 

 

 

* Nie dotyczy uczniów zwolnionych z opłat

  

 

 

 

  

 

 

Szanowni Państwo,

 

potwierdzeniem zapisu dziecka do programu „Lato w mieście” w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za posiłki,  w terminie do
18 czerwca 2018 r. do godz. 15:00.

 
 

Opłatę w wysokości 7 złotych za 1 dzień, należy wpłacić na rachunek bankowy:

 

 

41 1030 1508 0000 0005 5034 7067.

 

 

W treści przelewu należy wpisać: „opłata za posiłki w programie „Lato w mieście”, (termin) – imię i nazwisko uczestnika”.

 

  

 

 

 

Zapisy do programu Lato w Mieście 2018
Informacje dla kandydatów

Z opieki i zajęć edukacyjno – wychowawczych organizowanych w ramach Programu „Lato w Mieście” 2018 mogą korzystać uczniowie warszawskich szkół oraz dzieci i młodzież zamieszkała w Warszawie.

Nazwy i adresy szkół, w których prowadzony jest Program „Lato w Mieście” 2018 znajdują się w zakładce po prawej stronie „wakacyjne punkty edukacyjne” i/lub „szkoły specjalne”.

Zapisy do „Lata w Mieście” 2018 prowadzone będą przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń, który od 17 maja 2018 r. od godziny 12.00 dostępny będzie pod adresem: www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

Rodzice dzieci zainteresowanych programem logują się w systemie. Loginem jest pesel dziecka, hasło należy utworzyć samodzielnie.

Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów wakacyjnych należy wskazać szkoły i ułożyć je od najbardziej preferowanej do najmniej. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z 10 jednotygodniowych turnusów. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kończy pierwszy etap zapisów.

Podanie adresu mailowego umożliwi przesłanie informacji o wyniku zapisów w terminie: 
7 czerwca 2018 r.

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie, w wysokości 7 zł za każdy dzień pobytu w szkole. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły są zwolnieni z opłat za posiłki w wakacyjnych placówkach edukacyjnych na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły. Zajęcia artystyczne, sportowe, edukacyjne, rekreacyjne zorganizowane w ramach oferty przedsięwzięć miejskich i dzielnicowych są bezpłatne.

Złożenie, do 18 czerwca br. do godziny 15.00, w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane, potwierdzenia dokonania opłaty lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej (do pobrania z systemu) jest warunkiem przyjęcia do Programu „Lato w Mieście” 2018.

Dodatkowe informacje można uzyskać w szkołach, które prowadzą program podczas najbliższych wakacji.

Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej prosimy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów.

Czekamy na Ciebie!

 

 

Harmonogram zapisów do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018”

Data

Etap zapisów/czynności kandydata

od

do

17 maja 
godzina 12.00

29 maja 
godzina 12.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów

www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

7 czerwca 
godzina 16.00

Informacja o kandydatach zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych

7 czerwca 
godzina 16.00

18 czerwca godzina 12.00

Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
Dokonanie opłaty za żywienie (na wskazane przez szkołę konto)

8 czerwca godzina 8.00

18 czerwca godzina 15.00

Potwierdzanie woli uczestniczenia w Programie Lato w Mieście 2018, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie: 
- karty kwalifikacyjnej 
- potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat
Potwierdzenie woli jest warunkiem uczestniczenia w Programie

19 czerwca
godzina 16.00

Informacja o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych

21 czerwca 
godzina 12.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

21 czerwca 
godzina 12.00

31 sierpnia

Zapisy na wolne miejsca

 
 
Autor treści: 

Pliki do pobrania: 

 

 

 


 


 

Zobacz także:

Kalendarium

Zobacz również:

 

 

 

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/program-wars-i-sawa/logowis_230x80.jpg

 


 

      
 

        

 

       

 
        

  

      

 

      
 

 

Naszą stronę od 2017-10-11 odwiedziło: 55633 osób.