Aby zmienić wielkość czcionki oraz kontrast strony kliknij przyciski po prawej
x A A
A A A

LATO W MIEŚCIE 2019

LATO W MIEŚCIE 2019
2019-04-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że zapisy uczestników do Warszawskiego Programu "Lato w Mieście 2019" rozpoczną się 18 kwietnia 2019 r. od godzin 12.00 przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stronie internetowej pod adresem:

www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

Informacje o programie Lato w Mieście 2019 dostępne są również na stronie Biura Edukacji

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/warszawski-program-lato-w-miescie/warszawski-program-lato-w-miescie

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz harmonogram do Warszawskiego Programu "Lato w Mieście" 2019

Zasady postępowania rekrutacyjnego

do Warszawskiego Programu "Lato w Mieście" 2019

 

 

Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach Warszawskiego Programu "Lato w Mieście" organizowanego w Wakacyjnych Placówkach Edukacyjnych (WPE) w roku szkolnym 2018/2019 jest prowadzony zgodnie z art. 92a - 92t ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).

Nabór dzieci i młodzieży do Warszawskiego Programu "Lato w Mieście" 2019 jest prowadzony na podstawiezarządzenia nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu Lato/Zima w Mieście oraz według zasad zapisanych poniżej uzgodnionych z koordynatorami Warszawskiego Programu "Lato/Zima w Mieście", w tym koordynatorami operacyjnymi i dzielnicowymi.

 

1.      Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie w roku szkolnym 2018/2019 do Programu "Lato w Mieście" 2019 organizowanego w Wakacyjnych Placówkach Edukacyjnych prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.

2.       Terminy rekrutacji zostały określone w harmonogramie dla kandydata, który dostępny jest na stronach internetowych dzielnic oraz szkół będących organizatorem Wakacyjnych Placówek Edukacyjnych, a także w serwisie Biura Edukacji pod adresem: www.edukacja.warszawa.pl

3.       Listę Wakacyjnych Placówkach Edukacyjnych przekazuje koordynator dzielnicowy. 

4.     Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata zapisują dziecko na tygodniowe turnusy wakacyjne (od poniedziałku do piątku), które organizowane są w terminie od 24 czerwca do 30 sierpnia 2019 r. W każdym turnusie można wskazać dowolną liczbę Wakacyjnych Placówkach Edukacyjnych, w których organizowany jest Program "Lato w Mieście" 2019.

5.        Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w oparciu o zgłoszenie - rejestrację
w elektronicznym systemie zgłoszeń pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl
w terminie określonym w harmonogramie tj. od 18 kwietnia br. od godziny 12.00 do 30 kwietnia br. do godziny 12.00.

6.       Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata mogą zarejestrować dziecko tylko jeden raz używając numeru PESEL jako loginu oraz unikalnego hasła ustanowionego przez zgłaszającego. W przypadku braku numeru PESEL rodzice / opiekunowie prawni kandydata udają się do wakacyjnej placówki edukacyjnej w celu uzyskania identyfikatora - loginu, który umożliwi zarejestrowanie dziecka w elektronicznym systemie zgłoszeń. Wielokrotne zalogowanie tego samego kandydata przy użyciu różnych loginów jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie do Programu "Lato w Mieście" 2019.

7.      Zgłoszenie do danej edycji Programu w elektronicznym systemie zgłoszeń wymaga każdorazowo założenia konta. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych dane osobowe kandydatów mogą być przetwarzane tylko w określonym celu i zakresie, czyli zapisu do wybranej wakacyjnej placówki edukacyjnej w określonym terminie.

8.        W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich kandydatów w danym WPE stosowane będą kryteria przyjęcia:

- uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły będącej wakacyjną placówką edukacyjną;

- uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły na terenie dzielnicy;

- rodzeństwo - poprzez rodzeństwo należy rozumieć ucznia klas I - VIII szkoły podstawowej, oddziału gimnazjalnego lub szkoły ponadpodstawowej, który ubiega się o przyjęcie do wakacyjnej placówki edukacyjnej w tym samym terminie.

9.        Rodzice / Opiekunowie prawni uczniów warszawskich szkół specjalnych ubiegający się o przyjęcie do Programu "Lato w Mieście" 2019 zgłaszają się do szkół specjalnych, które w roku szkolnym 2018/2019 organizują Program.

10.      Informację o zakwalifikowaniu:

- otrzymuje rodzic/ opiekun prawny kandydata na adres mailowy podany w zgłoszeniu,

- można uzyskać w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl; w terminie określonym harmonogramem tj. 6 maja br. od godziny 16.00.

11.    Rodzice/opiekunowie prawni uczniów zakwalifikowanych do Programu, składają kartę kwalifikacyjną oraz dokonują opłat za posiłki/dostarczają zaświadczenia o zwolnieniu
z opłat z macierzystej szkoły zgodnie z Regulaminem Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej w terminie określonym harmonogramem tj. od 7 maja br. od godziny 8.00 do 16 maja br. do godziny 16.00.

12.    Brak złożenia wymienionych dokumentów w terminie określonym harmonogramem tj. od 7 maja br. od godziny 8.00 do 16 maja br. do godziny 16.00, oznacza rezygnację z miejsca w wakacyjnej placówce edukacyjnej, do której kandydat został zakwalifikowany.

13.     Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Programu "Lato w Mieście" 2019 podejmuje organizator wypoczynku.

14.     Po ogłoszeniu wyników naboru rozpoczynają się zapisy uzupełniające, szczegóły poniżej.

15.     Po ogłoszeniu wyników naboru uzupełniającego rozpoczynają się zapisy na wolne miejsca, szczegóły poniżej.

16.    O rezygnacji z udziału w Programie "Lato w Mieście" 2019 rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej używając danych kontaktowych odpowiedniego punktu. 

17.   Jako rezygnacja z udziału w Programie "Lato w Mieście" 2019 rozumiana jest też  trzydniowa nieusprawiedliwiona nieobecność uczestnika w wakacyjnej placówce edukacyjnej. Nieobecność można zgłaszać używając danych kontaktowych odpowiedniego punktu.

18.   Rodzice / Opiekunowie prawni uczestników w celu zwrotu opłat za żywienie mają obowiązek zgłaszania nieobecności dziecka najpóźniej do godz. 8.30 w dniu jej wystąpienia. Nieobecność można zgłaszać używając danych kontaktowych odpowiedniego punktu.

19.   W uzasadnionych przypadkach organizator wypoczynku może podjąć decyzję o braku możliwości kontynuowania udziału w Programie "Lato w Mieście" 2019 uczestnika, którego rodzice/opiekunowie prawni nie podali pełnych informacji w karcie kwalifikacyjnej oraz uczestnik i/lub jego rodzice/opiekunowie prawni nie przestrzegają regulaminu wakacyjnej placówki edukacyjnej.

20.  Informacja o zapisach jest podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej oraz zamieszczenie jej w szkołach i w serwisach dzielnic i Biura Edukacji pod adresem: edukacja.warszawa.pl

 

Harmonogram zapisów do Programu "Lato w Mieście" 2019

 

Data

Etap zapisów/czynności kandydata

od

do

18 kwietnia
godzina 12.00

30 kwietnia
godzina 12.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów

6 maja
godzina 16.00

Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

6 maja
godzina 16.00

16 maja
godzina 10.00

Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
Dokonanie opłaty za żywienie

7 maja
godzina 8.00

16 maja
godzina 16.00

Potwierdzanie woli udziału w Programie Lato w Mieście 2019, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
- karty kwalifikacyjnej
- potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat
Potwierdzenie woli jest warunkiem udziału w Programie

20 maja
godzina 14.00

Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału.
Ostateczną decyzję o przyjęciu do Programu podejmuje organizatora wypoczynku

20 maja
godzina 16.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

 

Rekrutacja uzupełniająca

 

1.       Zapisy w ramach rekrutacji uzupełniającej odbywają się:

- tylko do wakacyjnych placówek edukacyjnych dysponujących wolnymi miejscami;

- zgodnie z harmonogramem, według, którego poszczególne etapy trwają od 21 maja do 3 czerwca 2019 r..

2.       Zapisy prowadzone są w taki sam sposób jak poprzedzające je rekrutacja.

3.      Rodzice / Opiekunowie prawni, kandydata, który nie brał udziału we wcześniejszych zapisach, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do wakacyjnej placówki edukacyjnej logują się do elektronicznego systemu zgłoszeń, uzupełniają niezbędne dane osobowe
i kontaktowe następnie wybierają wakacyjną placówkę edukacyjną, która dysponuje wolnymi miejscami.

4.      Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata, których dziecko brało udział we wcześniejszych zapisach, zostało przyjęte, ale rodzic/opiekun prawny chce ubiegać się o przyjęcie dziecka do innej wakacyjnej placówki edukacyjnej jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w wakacyjnej placówce edukacyjnej, w której została złożona karta kwalifikacyjna i potwierdzenie opłaty. Następnie Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata logują się i wybierają wakacyjną placówkę edukacyjną, która dysponuje wolnymi miejscami.

5.     Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został przyjęty na jeden termin, a rodzic/opiekun prawny chce ubiegać się o przyjęcie dziecka do wakacyjnej placówki edukacyjnej na drugi termin to loguje się do systemu i wybiera WPE, która dysponuje wolnymi miejscami.

6.       Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został zakwalifikowany, ale rodzice / opiekunowie prawni kandydata nie potwierdził woli, tj. nie złożyli karty kwalifikacyjnej wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty /zaświadczenia o zwolnieniu z opłat w terminie określonym harmonogramem, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do wakacyjnej placówki edukacyjnej logują się do elektronicznego systemu zgłoszeń, wybierają wakacyjną placówkę edukacyjną, która dysponuje wolnymi miejscami.

7.        Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do wakacyjnej placówki edukacyjnej w Programie "Lato w Mieście" 2019 podejmuje organizator wypoczynku.

 

 

Rekrutacja uzupełniająca - harmonogram zapisów

 

Data

Etap zapisów/czynności kandydata

od

do

21 maja
godzina 8.00

23 maja godzina 16.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów

24 maja
godzina 16.00

Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

24 maja
godzina 16.00

29 maja
godzina 10.00

Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
Dokonanie opłaty za żywienie

27 maja
godzina 8.00

29 maja
godzina 16.00

Potwierdzanie woli udziału w Programie Lato w Mieście 2019, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
- karty kwalifikacyjnej
- potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat
Potwierdzenie woli jest warunkiem udziału w Programie

3 czerwca
godzina 14.00

Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału.
Ostateczną decyzję o przyjęciu do Programu podejmuje organizator wypoczynku

3 czerwca
godzina 16.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

 

 

Rekrutacja na wolne miejsca

 

1.       Zapisy w ramach rekrutacji na wolne miejsca odbywają się:

- tylko do wakacyjnych placówek edukacyjnych dysponujących miejscami;

- zgodnie z harmonogramem; tj. trwają od 4 czerwca 2019 r. od godziny 14.00 do czasu zakończenia Programu "Lato w Mieście" 2019.

- na podstawie zgłoszenia - wypełnionej przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata karty kwalifikacyjnej, którą można pobrać ze strony elektronicznego systemu zgłoszeń znajdującego się pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl lub otrzymać
w wakacyjnej placówce edukacyjnej.

2.       Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata, który nie brał udziału we wcześniejszych zapisach, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do wakacyjnej placówki edukacyjnej zgłaszają się do WPE, która dysponuje wolnymi miejscami z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłaty zgodnie z informacją uzyskaną w wakacyjnej placówce edukacyjnej lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.

3.       Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został przyjęty, a rodzice / opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do innej wakacyjnej placówki edukacyjnej są zobowiązani do złożenia pisemnej rezygnacji w wakacyjnej placówce edukacyjnej, w której została złożona karta kwalifikacyjna i potwierdzenie opłaty. Następnie rodzice / opiekunowie prawni kandydata zgłaszają się do wakacyjnej placówki edukacyjnej, która dysponuje wolnymi miejscami
z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłaty zgodnie z informacją uzyskaną w wakacyjnej placówce edukacyjnej lub składają zaświadczenie o zwolnieniu
z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.

4.       Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach i nie został przyjęty, a rodzice / opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się
o przyjęcie dziecka do innej wakacyjnej placówki edukacyjnej zgłaszają się do wakacyjnej placówki edukacyjnej, która dysponuje wolnymi miejscami, z uzupełnioną
i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłaty zgodnie z informacją uzyskaną
w wakacyjnej placówce edukacyjnej lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat.
O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.

5.       Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został zakwalifikowany, ale rodzice / opiekunowie prawni kandydata nie potwierdzili woli, tj. nie złożyli karty kwalifikacyjnej wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty/zaświadczenia o zwolnieniu z opłat w terminie określonym harmonogramem,
a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do wakacyjnej placówki edukacyjnej zgłaszają się do wakacyjnej placówki edukacyjnej, która dysponuje wolnymi miejscami z uzupełnioną
i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłaty zgodnie z informacją uzyskaną
w wakacyjnej placówce edukacyjnej  lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat.
O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.

 

Zapisy na wolne miejsca - harmonogram

 

4 czerwca
godzina 14.00

31 sierpnia
godzina 16.00

Zapisy na wolne miejsca
Rodzic/opiekun prawny zgłasza chęć udziału dziecka w Programie w szkole dysponującej wolnymi miejscami.
Decyzję o przyjęciu do Programu podejmuje organizator wypoczynku

 

 

 

 

  

Zobacz także:

Kalendarium

Zobacz również:

 

 

 

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/program-wars-i-sawa/logowis_230x80.jpg

 


 

      
 

        

 

       

 
        

  

      

 

      
 

 

Naszą stronę od 2017-10-11 odwiedziło: 74587 osób.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Dokumenty – RODO”,
  2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
  3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
  10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” w górnej części strony.